Scroll 1 - Sectie 1 - Shinran bezoekt Jichin in Shoren-in

Je kan uitleg over bepaalde onderdelen van de scrollsectie vinden door even over een cijfertje te blijven staan (hooveren).
Onder iedere scrollsectie vind je deze uitleg ook in gewone tekstvorm.
Onderaan deze pagina kun je ook - in het navigatiepaneel - op de pijl naar rechts klikken om naar de volgende sectie (de volgende pagina) te gaan.
Bovenaan de pagina publiceren we op deze website de grafische onderdelen (de afbeeldingen uit de Go-eden), daaronder vullen we de pagina aan met de bewoordingen uit de Godensho-hoofdstukken.
Vermits soms meerdere secties uit Go-eden in één hoofdstuk in de Godensho zijn samengebracht, kan het zijn dat eenzelfde tekst dus bij meer dan één sectie voorkomt.
① De ossenwagen waarin Matsuwakamaro naar Shoren-in is gekomen en de dienaar getroffen door droefheid omdat hij hem moet verlaten ② De ossenmenner en de os die de wagen voeren ③ De tempelkrijger die de boodschap van Matsuwakamaro’s wijding brengt ④ Het paard voor de tempelkrijger ⑤ De dienaren van de tempelkrijger die binnen en buiten de poort wachten ⑤ De dienaren van de tempelkrijger die binnen en buiten de poort wachten ⑤ De dienaren van de tempelkrijger die binnen en buiten de poort wachten ⑥ Een kersenboom buiten de poort Image Map
Scroll 1 - Sectie 1 - Shinran bezoekt Jichin in Shoren-in

Op de 15de dag van de 3de maand van het 1ste jaar Yowa (1181), komt Matsuwakamaro (Shinran’s naam als kind) op de leeftijd van 9 jaar en vergezeld door zijn oom, Heer Hino Arinori, bij Shoren-in aan om de monnikenwijding van de abt Ji-en (ook Jichin genoemd) te ontvangen.
 
    De ossenwagen waarin Matsuwakamaro naar Shoren-in is gekomen en de dienaar getroffen door droefheid omdat hij hem moet verlaten
    De ossenmenner en de os die de wagen voeren
    De tempelkrijger die de boodschap van Matsuwakamaro’s wijding brengt
    Het paard voor de tempelkrijger
    Zijn dienaren die binnen en buiten de poort wachten
    Een kersenboom buiten de poort
 

Hoofdstuk 1 - Shinrans genealogie en monnikenwijding

[Vermits zowel Sectie 1 als Sectie 2 van Scroll 1 van de Go-eden in hetzelfde hoofdstuk 1 van de Godensho worden behandeld, komt deze tekst op onze website twee keer voor...]

Shinrans familie komt voort uit de Fujiwara clan[1]. Hij was de zoon van Arinori[2], de derde officieel beambte in rang bij het bureau van Keizerin Dowager, en een zesde generatie nakomeling van Heer Arikuni, ondersecretaris Politie en Gerechtelijke Dienst. Arikuni was een zesde generatie nakomeling van Heer Uchimaro[3] van de tweede graad van de eerste hofrang [Generaal bij de Keizerlijke Garde, Vice-Minister (postuum, Chef Minister), die Minister Gonagaoka genoemd werd alsook Minister Kan’in en die de zoon was van Matate[4], hoofd van het Bureau van Ceremonies, hoofd staatsraadgever, en de kleinzoon van Heer Fusazaki[5], Eerste Minister (postuum werd hem de eerste graad van de eerste hofrang toegekend)]. Uchimaro was de achterkleinzoon van de Kroonminister Kamako[6], Houder van de Grote Kroon. Kamako was de eenentwintigste generatie afstammeling van Zeer Verhevene Amatsu-koyane[7].

Shinrans voortreffelijke afkomst in acht genomen, mag men vermoeden dat van hem sterk verwacht werd dat hij tot aan hoge leeftijd het Keizerlijke Hof zou dienen, of faam en voorspoed bij het Bureau van de voormalige Keizer zou genieten. Zijn empathisch verlangen om de leer van de Boeddha te verspreiden en de levende wezens ten dienste te staan zou echter aanleiding geven tot zijn ordinering op de leeftijd van negen jaar. Begeleid door zijn oom en pleegvader, Heer Noritsuna[8] [van de tweede graad van de derde hofrang (latere van de tweede graad van de vierde hofrang), die voorheen feodaal heer van de Wasaka provincie was en een nauwe vasal van de voormalige Keizer Goshirakawa], bezocht Shinran de residentie[9] van de voormalige aartsbisschop [Meester Ji-en[10], ook bekend als Jichin, die de zoon was van Heer Hosshoji[11] en de jongere broer van Heer Tsukinowa[12]]. In deze tempel liet Shinran zijn hoofd kaalscheren en ontving hij de boeddhistische naam Hannen, met de titel ‘raadgever van lagere rang.’

Voortaan bestudeerde Shinran intens de diepgaande lering van Meester Nan-yueh[13] en Meester T’ien-t’ai[14], en bereikte de waarheid van het Boeddha-voertuig dankzij de drievoudige contemplatie[15]. Hij bestudeerde ook de traditie van Meester Genshin[16] [die in Shuryogon-in verbleef, in het Yokawa district], en stelde zich grondig in kennis van de doctrine van de perfecte fusie van de vier onderscheiden leringen[17].

Shinran Shonins familiestamboom


[1] Shinrans genealogie die we hier presenteren, kan als volgt worden samengevat:

Amatsu Koyane - (20 generaties) - Fujiwahara no Kamatari - (4 generaties) - Uchimaro [kleinzoon van Fusazaki] - (5 generaties) - Arikuni - (4 generaties) - Hino Arinori - Shinran.
In de vroegere tekst was Shinrans genealogie heel wat eenvoudiger.

[2] Hino Arinori [onbekende data]: de vader van Shinran en zijn vier jongere broers. Men vermoedt dat hij is gestorven toen Shinran vier jaar oud was, maar het is meer aannemelijk dat hij na zijn opruststelling uit zijn job bij het bureau van Keizerin Dowager, als kluizenaar een hoge leeftijd bereikte.

[3] Fujiwara no Uchimaro [756-812]: een kleinzoon van Fusazaki en zoon van Matate; vanaf het ogenblik hij tot Vice-Minister werd benoemd in 806 bekleedde hij een belangrijke regeringspost.

[4] Fujiwara no Matate [715-766]: hem werd de eerste graad van de derde hofrang toegekend in 764, en hoofd staatsraadgever in 766. Acht van zijn gedichten zijn te vinden in de Man’yoshu (Verzameling van Tienduizend Gedichten).

[5] Fujiwara no Fusazaki [681-737]: een kleinzoon van Kamatari; de stichter van de noordelijke familie van de Fujiwara clan. Benoemd tot Inspecteur Generaal, reisde hij zowat het ganse land rond; later bekleedde hij zich met de helm van de militaire macht van de staat, als Generaal bij de Keizerlijke Garde.

[6] Fujiwara no Kamako (Kamatari) [614-669]: de grote voorvader van de Fujiwara clan. Hij koos partij voor Prins Naka no Ohe, die later Keizer Tenchi werd [624-671], om Soga no Iruka [ -645] te vermoorden, en voerde succesvol de Taika Renovatie uit waarbij hij de regering zodanig centraliseerde dat ze de keizerlijke hofhouding als haar centrum had. In 669 werd hem de titel Houder van de Grote Kroon toegekend (taishokkan).

[7] Amatsu Koyane: de voorouderlijke kami van de Fujiwara clan. Toen Amaterasu, de Zonnekoningin, zichzelf in een grot verborg achter een immens rotsblok, speelde hij muziek om haar geest tot rust te brengen. Toen de Zeer Verhevene One Ninigi uit de hemel neerdaalde, volgde hij hem. Zijn nakomelingen kregen achtereenvolgens de rituele zaken aan het keizerlijk hof onder hun hoede.

[8] Noritsuna (Hino Noritsuna): een hofbeambte bij de ex-keizer Goshirakawa; de oudere broer van Shinrans vader die zijn pleegvader werd nadat zijn vader zijn familie verliet – Shinran was toen nog heel jong. Toen de anti-Heike partij onder leiding van nauwe aanhangers van de ex-keizer Goshirakawa in 1177 een samenzwering op touw zetten om de Heike macht omver te werpen, maar niet in hun opzet slaagden, werden hun leiders geëxecuteerd of verbannen. Op dat ogenblik werd Noritsuna gemarteld onder verdenking van zijn aandeel in het complot, en hij werd verbannen naar de Harima provincie (de huidige Hyogo prefectuur). Toen de ex-keizer Goshirakawa stierf in 1192, verzaakte Noritsuna de wereld en werd een boeddhistische kluizenaar. Hij begeleidde Shinran naar Shoren-in toen Shinran 9 jaar oud was.

[9] Ji-ens verblijf is op dit ogenblik gekend als Shoren-in; Shoren-in bevond zich op dat ogenblik op de berg Hiei, en Ji-en leefde in een residentie die bekend was onder de naam Shirakawa-bo, dit is in de nabijheid van waar het huidige Shoren-in zich bevindt.

[10] Ji-en [1155-1225] ook Jichin genoemd; een jongere broer van Kujo Kanezane; terwijl hij dienst deed als abt van Shoren-in, had hij Hosshoji en Mudoji onder zijn hoede; hij was wel vier maal benoemd tot zasu (hoofdpriester) van de Tendai school. Hij handelde als ceremoniemeester bij de ordinering van Shinran. Hij is ook gekend om het auteurschap van Gukansho (De Enge Visie van een Dwaas Man)[1220], 7 delen, een boek dat de geschiedenis van Japan schetst vanuit het standpunt van mappo (de tijd van de vervallen Dharma).

[11] Heer Hosshoji: de populaire naam van Fujiwara Tadamichi [1097-1164].

[12] Heer Tsukinowa (Kujo Kanezane) [1149-1207]: de derde zoon van Fujiwara Tadamichi en de stichter van de Kujo familie. Onder het beschermheerschap van Minamoto Yoritomo, werd hij in 1186 Regent en in 1186 Kanselier. Hij was de beschermheer van Honen; op zijn aanraden schreef Honen Senjakushu. Zijn dagboeken uit de periode 1164-1200 werden gecompileerd in de Gyokuyo (Bladeren van Edelsteen), 66 delen; het is een rijke informatiebron over de politieke situatie en de hofceremonies van de late Heian en de Kamakura periode.

[13] Nan-yueh (verwijst naar Hui-ssu) [515-577]: de tweede patriarch van de Chinese Tendai school. Omdat hij op de berg Nan-yueh leefde, noemde men hem meestal ‘Meester Nan-yueh.’

[14] T’ien-t’ai (verwijst naar Chih-i) [538-597]: de derde patriarch van de Chinese Tendai school; hij bouwde een stevige doctrinaire basis door vele werken te schrijven, zoals De Betekenissen van het Lotus Sutra, De Essentie van het Lotus Sutra, en De Mahayana Methode van Ophouden en Contemplatie. Hij wordt gewoonlijk aanzien als de stichter van de Tendai school.

[15] De Tendai methode van contemplatie over de drievoudige waarheid: contemplatie over de leegheid van alle bestaan, contemplatie over de tijdelijkheid van alle bestaan en contemplatie over de waarheid van het midden.

[16] Genshin: De zesde van de zeven patriarchen van de Jodo-Shinshu [942-1017]: een groot Tendai meester en vertegenwoordiger van het Reine Land denken; over het algemeen noemde men hem ‘Meester Eshin’ omdat hij leefde in Eshin-in in Yokawa op de berg Hiei. Zijn Ojoyoshu (Verzameling van Essentiële Passages betreffende Geboorte in het Reine Land) was een befaamd en baanbrekend werk dat de volledige Reine Landleer besprak door middel van aanhalingen uit meer dan 160 sutra’s en verhandelingen. Zijn werk bezorgde hem grote roem, niet alleen in Japan maar ook in China.

[17] In de Tendai doctrine onderscheiden we twee soorten van vier leringen. Ten eerste, de vier leringen onderscheiden door de verschillende methoden van presenteren: 1. de lering over de plotse verlichting, 2. de lering over de geleidelijke verlichting, 3. de lering over de verschillende kennisniveaus die de leerlingen bereiken zonder het te beseffen, en 4. de lering over de verschillende kennisniveaus die de leerlingen bereiken in volle bewustzijn. Ten tweede, de vier onderscheiden leringen die de Boeddha onderrichtte: 1. de Hinayana lering, 2. de lering van toepassing op zowel de Hinayana- als de Mahayana-volgelingen, 3. de Mahayana lering, en 4. de ultieme en perfecte lering. Al de leringen van de Boeddha die we hierboven vermeldden worden perfect samengesmolten in het Lotus Sutra.

①¥②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

Geïllustreerde biografie van Shinran
Hongwanji Shonin

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com

          home