Uitgeverij De Simpele Weg (ontbonden) – Fondslijst anno 2010

   
  Inleiding
   
  lees via webpagina's
  Ikkyū’s Doka
deel 1 in Eko nr 116 (en van daaruit de overige deeltjes)
   
  Tekstboek boeddhisme versie juli 2010
   
  download
  Gerhard Kell: Die sieben Patriarchen der Jodo-Shinshu [Deutsch] (pdf-file, 190 kB)
  Shitoku Peel: Jodo-Shinshu and Christianity [English] (pdf-file, 64 kB)
   
  boeken
  1 Ikkyū’s Doka
  2 Jikoji Cahiers
  3 Vertalingen
  4 Brochures
  5 Dharma
  6 Religieuze situaties
  7 Universitair

 

Inleiding

De Simpele Weg vzw was tot eind 2005 een niet-commerciële uitgeverij, toegewijd aan cultureel en spiritueel gebeuren, zij het dan ook vanuit een hoofdzakelijk boeddhistisch gerichte inspiratie. Bedoeling was minder bekende aspecten van het geestelijk leven of originele benaderingen ervan toegankelijker te maken via een eenvoudige publicatievorm, zelfs in een beperkte oplage.

Het Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw en zijn partner jikōji, Tempel van het Licht van Mededogen, willen echter de investeringen die Rev. Ōchō-in (Shitoku) A. Peel en zijn collega's in de diverse boeken en brochures deden, verder laten renderen...
Daarom blijven ze - zolang de voorraad strekt - de werken van De Simpele Weg ter beschikking stellen.

Daarnaast zijn we van plan geleidelijk aan meer van deze werken elektronisch (als pdf-bestand of als webpagina's) beschikbaar te stellen.
Je kan hier alvast volgende werken lezen via het web, of downloaden in pdf-format:

- Lees via internet Ikkyū’s Doka: deel 1 in Eko nr 116,  deel 2 in Eko nr 117, deel 3 in Eko nr 118, deel 4 in Eko nr 119, deel 5 in Eko jg 32 nr 1 en het laatste deeltje in Eko jg 32 nr 2.

- Lees via internet het volledige Tekstboek boeddhisme (versie juli 2010).
       Dit bevat niet alleen de teksten uit Aldus heb ik gehoord... maar bovendien nog een aantal extra teksten, en vooral commentaren!

- Download Gerhard Kell: Die sieben Patriarchen der Jodo-Shinshu [Deutsch] (pdf-file, 190 kB)

- Download Shitoku Peel: Jodo-Shinshu and Christianity [English] (pdf-file, 64 kB)

 

De prijzen zijn incl. BTW, excl. portkosten.

top

 

1 Ikkyū’s Doka

Samen met Bashō, Hakuin en Ryōkan, wordt Ikkyū beschouwd als een van de belangrijkste Zen-dichters. Maar zowel inhoudelijk als vormelijk verschilt hij ervan door zijn weinig orthodokse opvattingen.

Deze luxe-uitgave bevat een dertigtal van zijn gedichten, uit het Japans vertaald door Shitoku A. Peel, die ook drie inleidende essays schreef.

De vormgeving werd verzorgd door Kristin Van Vaerenbergh. Opmerkelijk is niet enkel het bijzondere papier en de kleurrijke (originele) kaft, maar zeker ook de met de hand verzorgde "Japanse binding".

[[Helaas is dit werkje uitverkocht. Maar we hebben ondertussen de integrale teksten (zowel de essays als de vertaalde gedichten) opgenomen in Eko, vanaf nr 116.]]

Ook online leesbaar:

Ondertussen kun je het volledige werkje Ikkyū Doka ook online lezen...

Ikkyū’s Doka: deel 1 in Eko nr 116,  deel 2 in Eko nr 117, deel 3 in Eko nr 118, deel 4 in Eko nr 119, deel 5 in Eko jg 32 nr 1 en het laatste deeltje in Eko jg 32 nr 2.]
top


2 Jikoji Cahiers

De Jikoji-Cahiers zijn een reeks werken met inhoudelijk groot belang op gebied van het Shinboeddhisme, maar toch van beperkte omvang, op formaat 26 x 20 cm. De prijs per cahier bedraagt € 5,00.

Jikoji Cahier 1 - Anjin Ketsu Jo Sho

Over de Verwezenlijking van het Vredesgemoed

Een naamloos Japans tractaat uit de 14de eeuw (?), belangrijk voor de kennis van de vroege evolutie van de Jodo-Shinshu onder invloed van het 'pan-boeddhistisch' denken uit het Avatamsaka-sutra.

Vertaling Yuho B. Van Parijs, inleiding en nota's Shitoku A. Peel.

1998 - 34 p. - ISBN 90-75299-09-5 - € 5,00

 

Jikoji Cahier 2 - Commentaar bij Tannisho

door Shitoku A. Peel

Herwerking van cursusdocumenten 1995-'96-'97 en aanvulling bij de Tannisho-uitgave (DSW 1989).

1998 - 48 p. - ISBN 90-75299-10-9 - € 5,00

 

Jikoji Cahier 3 - Blijven in de wervelstorm van Samsara - Beschouwingen bij het Vimalakirti-nirdesa

door Katrien Haemers

Vimalakirti is geen monnik maar een bodhisattva die leeft in de wereld van zorg en werk. Daar beweegt hij zich vol wijsheid en mededogen. Leidraad in dit werk is de dualiteit Hinayana/Mahayana, welke problematiek door de auteur vanuit haar persoonlijke visie behandeld wordt.

1999 - 46 p. - ISBN 90-75299-12-5 - € 5,00


Jikoji Cahier 4 - Matthosho - Lamp voor Latere Tijden - Brieven van Shinran Shonin

Vertaling H. Eerdekens en Yuho B. Van Parijs, inleiding Shitoku A. Peel. Deze brieven werden door Shinran gericht aan zijn volgelingen in het noorden van Japan en in de 14de eeuw verzameld. Ze behandelen zowel doctrinale als persoonlijke thema's.

1999 - 44 p. - ISBN 90-75299-13-3 - € 5,00

 

Jikoji Cahier 5 - Jodo-Shinshu na Shinran

door Shitoku A. Peel

Een historisch-kritisch overzicht van Japans blijkbaar belangrijkste boeddhistische school, beginnend bij Shinrans overlijden tot en met de jongste jaren, met een nadruk op de vaak moeilijke relatie van de religieuze wereld met de politieke macht.

1999 - 54 p. - ISBN 90-75299-14-1 - € 5,00

 

Jikoji Cahier 6 - Shinran Shōnin - Shozomatsu Wasan, Hymnen over de Ware, Verworden en Laatste Dharmaperiodes

Emotionele strofen uit deze verzameling "Verzen over de Laatste Tijden" door Shinran geschreven op 85-jarige leeftijd. Uitgekozen, ingeleid en vertaald door Shitoku A. Peel.

2001 - 31 p. - ISBN 90-75299-16-8 - € 5,00

top

 

3 Vertalingen

Yuienbo - Tannisho: Het Betreuren van Afwijkingen

Dit werk werd in het 13de-eeuwse Japan geschreven kort na de dood van Shinran Shonin. De bedoeling van Yuienbo was vooral de in antinomistische zin afwijkende interpretaties van Meester Shinrans onderricht op een directe, kernachtige wijze recht te trekken, in het bijzonder wat betreft de verhouding religie/moraal.

Tannisho behoort tot de klassieke werken in 's werelds spiritualiteit en is sedert decennia een religieuze 'bestseller' in Japan. Het werk werd al meermaals in westerse talen (o.a. Engels, Duits, Frans, Portugees, Esperanto...) vertaald, maar deze publicatie is de eerste volledige naar het Nederlands. De vertaling komt trouwens in twee versies voor: een eerste letterlijke vertaling (door Sh. A. Peel) ruim voorzien van verklarende nota's en verwijzingen, en een tweede versie (door K. Haemers) die vlotter leesbaar is.

1989 - 127 p. A5 - ISBN 90-75299-03-6 - € 7,00

 

Chuang-Tzu - Uittreksels uit...

Geselecteerd en uit het Chinees vertaald door Sh. A. Peel. Enkele merkwaardige passages uit het overgebleven werk van deze merkwaardige taoistische wijze uit de 4de-3de eeuw v.o.t. Een absolute-natuurfilosofie, een scherpe kritiek op alle vormen van dialectische waardebepalingen, een 'praktisch anarchisme' en een ontwapenende humor maken Chuang-tzu voor alle tijden (en zeker de onze!) en voor alle culturen (en zeker de onze!) bijzonder leerzaam. En leesbaar.

1991 - 33 p. A5 - € 2,50

 

Aldus heb ik gehoord...

Deze door Sh. A. Peel geselecteerde en vertaalde bloemlezing, voorzien van nota's en appendices, biedt een ruime keuze aan relevante teksten zowel uit de Pali-kanon als uit diverse Mahayana-schrifturen, waarbij naast de 'kanonieke' teksten (sutra's) ook buiten-kanonieke werken (sastra's) vertegenwoordigd zijn.

1991 - viii + 133 p. A5 - ISBN 90-75299-04-4 - € 6,50

Ook online leesbaar:

Ondertussen kun je het volledige Tekstboek boeddhisme (versie juli 2010) online lezen...
Dit bevat niet alleen de teksten uit Aldus heb ik gehoord... maar bovendien nog een aantal extra teksten, en vooral commentaren!

 

 

Shinran Shonin – Kyogyoshinsho

Dit in het Chinees geschreven werk vormt de grondslag voor de Jodo-Shinshu stroming, ook heden nog een van de belangrijkste boeddhistische 'scholen' in Japan. De lectuur van Kyogyoshinsho is niet bijzonder gemakkelijk en vooronderstelt een zekere vertrouwdheid met de boeddhistische filosofie en de Mahayana-soteriologie. Dat verklaart meteen de grote hoeveelheid nota's die doorheen de vertaling (Sh. A. Peel) verweven zijn.

Deze uitgave biedt geen integrale vertaling van dit omvangrijke werk; ze beperkt zich tot Shinrans persoonlijke inbreng plus de belangrijkste citaten en verwijzingen. Hieraan gaat een inleiding vooraf; een serie appendices moet de toegankelijkheid van het werk verhogen.

1993 - xix + 155 p. A5 - ISBN 90-75299-02-8 - € 10,00

top

 

4 Brochures

Deze brochures zijn gratis verkrijgbaar (bij een bezoek aan de tempel of bij een andere activiteit van het Centrum voor Shin-Boeddhisme of van De Simpele Weg).

Korte Presentatie van Het Boeddhisme

2005 5de druk - 10 p. - A5

 

Le Bouddhisme

1988 - 16 p. - A5

 

Jodo-Shinshu - Korte Presentatie van het Shin-Boeddhisme

2005 4de druk - 28 p. - A5

 

Présentation du Bouddhisme Shin

1986 - 67 p. - 20,5 x 16 cm

 

Jodo-Shinshu - A Short Presentation of Shin Buddhism

1997 - 21 p. - A5 - ISBN 90-75299-07-9

 

Jikoji - Tempel van het Licht van Mededogen

2005 3de druk - 10 p. - A5

top


5 Dharma

Overzicht van de Boeddhistische Filosofie - Van Abhidharma tot Kyoto School of Philosophy

Shitoku A. Peel

Dit panoramisch overzicht bestrijkt, zonder al te zeer in speculatieve details te treden, de gehele evolutie van het boeddhistische denken, vanaf de Abhidharma-periode (-2de e.), overheen de diverse stromingen van het Mahayana in Indië, China en Japan, tot de contactname met het westerse denken en het Christendom.

De thema's werden zo strikt mogelijk binnen het domein van het zuiver wijsgerige denken gehouden, wat inhoudt dat b.v. psychologie, meditatie en ritueel - hoe belangrijk ze ook zijn - hier niet beklemtoond worden.

Inhoud: Fundamenten van het boeddhistische denken - Causaliteit - Diversificatie - Relatie Hinayana/Mahayana - Nirvana - Wording en groei van het Mahayana - Nagarjuna en Madhyamaka - Yogacara/Vijñanavada - Boeddhistische logica - Boeddhisme in China - Avatamsaka/Huayen - Tantra - Reine-Landboeddhisme - Kyoto School: Nishida & Tanabe.

1994 - 153 p. A5 (pbk) - ISBN90-75299-05-2 - € 10,00

 

The Philosophy of Transcendent Wisdom

Zuiken Saizo Inagaki

Inagaki Saizo werd geboren op 5 oktober 1885 in een dorpje in de omgeving van Kobe (Japan); in deze stad overleed hij op 96-jarige leeftijd, op 13 januari 1981. Buiten zijn vertalingen van Tannisho en Kyogyoshinsho, die zich kenmerkten door een diepdoorleefde gloed, publiceerde hij talrijke gedichten en artikels, zowel in het Japans als in het Engels, die zijn faam als sensei (leraar) en als zenjishiki (Dharma-vriend) vestigden.

Shitoku A. Peel had het geluk Inagaki meermaals te ontmoeten, naast een boeiende briefwisseling. Bij een laatste bezoek aan Kobe, ontving hij voor Jikoji een stel manuscripten in het Japans en in het Engels, waaronder deze onuitgegeven The Philosophy of Transcendent Wisdom, gedateerd 1947, 12 bladen 26 x36,5 cm, doorslagpapier.

Deze eerste beperkte facsimile-publicatie geschiedde ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Antwerpse Shin-tempel Jikoji, waarvan Zuiken Saizo Inagaki mede-inspirator en promotor was.

1994 - 45 genummerde en geauthentiseerde exemplaren, in omslag van Japans rijstpapier aangeboden in A4-formaat - € 15,00

nog slechts enkele exemplaren beschikbaar!

 

De Naam is Namu Amida Butsu

Shitoku A. Peel

Bedoeling van deze publicatie is hoofdzakelijk bepaalde vraagstellingen eigen aan het Shinboeddhisme onder de loep de nemen. Zo komt het dat dit werk er voornamelijk op gericht is onduidelijkheden, misverstanden en foutieve voorstellingen, zoals die maar al te vaak voorkomen zowel in de 'gespecialiseerde' literatuur als in de meer 'vulgariserende' aanpak, recht te trekken: het Reine Land, de 'genade' van de 'heiland' Amida, de 'gemakkelijke' weg, het 'volstaan' van een Nembutsu enz.

Bestemd voor een ruim geïnteresseerd publiek, geeft dit boek een helder perspectief duidelijk gericht op Boeddhisme én Reine-Landboeddhisme, zonder daarbij en daarvoor van zijn lezers ergens een voorafgaandelijke academische vorming te vergen.

Uit de inhoud: Shin-priester in Europa - Het Reine Land: wat, waar, wanneer? - Amida: mijn God of mijn vriend? - De niet-Japanse Shinran - De zaak Zenran - Mappo - Hakarai: zorgen en berekeningen - Myokonins - Begintijd, stervenstijd - enz...

1994 - 121 p. A5 (pbk) - ISBN 90-75299-01-X- € 9,00

 

Filosofie en Mystiek van de Jodo-Shinshu

Shitoku A. Peel

Dit werk beoogt een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de thema's die determinerend zijn voor de evolutie van het Reine-Landboeddhisme om uit te monden in de visie van Shinran Shonin (1173-1263). De term Jodo-Shinshu verwijst hier dus niet zozeer naar Japans belangrijkste boeddhistische stroming, maar naar de "Essentie van de Reine-Landlering".

De indeling is gebaseerd op het stramien van Shinrans hymne Shoshinge (uit Kyogyoshinsho, ii). Hierbij wordt behandeld:

-       de 'Leitmotive" van het Reine-Land-denken, zowel de 'traditionele' als de nieuwe krachtlijnen,

-       de Patriarchen en hun bijzondere betekenis voor Shinran Shonin,

-       de interpretering eigen aan Shinran Shonin en het perspectief dat van hem is uitgegaan en doorgegeven in de leeroverdracht die zich, ook heden nog, op hem beroept.

De Chinese tekst van Shoshinge en een ruime bibliografie ronden het boek af.

1996 - 191 p. 19 x 26 cm, met garen gebonden. ISBN 90-75299-06-0- € 19,00


De Leer van de Boeddha - zoals hij werd verkondigd... - zoals hij wordt gehoord...

Katharina Haemers

Een nieuwe 'aanpak' van introductie tot de boodschap(pen) van de Boeddha, gepuurd uit de vele lezingenreeksen die de auteur in de loop van de jaren gegeven heeft en de daarbij horende documentatiemappen, nu echter verwerkt tot een coherent geheel waarbij ook de nodige aandacht besteed wordt aan de grote stromingen binnen het hedendaags Boeddhisme.

Inhoud: Inleiding - Leven van de Boeddha: de Legende - De Leer van de Boeddha - de Vier Edele Waarheden - De Vier Brahmavihara - Karma - Meditatie - Het Vroege Boeddhisme - Het Grote en het Kleine Voertuig - De Grote Scholen van het Mahayana-Boeddhisme - Nawoord en Beknopte Literatuurlijst.

1998 - 139 p. A5 + 2 ISBN90-75299-11-7- € 9,00

top

 

6 Religieuze situaties

De Weldadigheid van Hemel en Aarde

Shoji Kohon

Geestelijke gedichten uit het Japans vertaald.

1986 - 20 p. A5 - € 2,50

 

Levenselixir: Godendrank of Giftmengsel?

Katrien Haemers

Dit essay handelt in hoofdzaak over gebruik en functie van wijn en andere bedwelmende middelen in de oude en hedendaagse religies, - tot in deze vorige 'rationele' 20ste eeuw toe.

1991 - 79 p. 20,5 x 16 cm - € 4,00

 

De Weg, de Waarheid en het Leven/Sekten: hoe en waarom?

Katrien Haemers

Sekten zijn geen typisch verschijnsel van deze tijd. Tegen de algemene opvatting in, kan een onbevooroordeeld onderzoek aantonen dat sekten behoren tot alle tijden, tot alle culturen. Sommige sekten kennen slechts een kortstondig bestaan, andere groeien uit tot erkende godsdiensten, nog andere nemen het aanschijn van ideologische bewegingen.

1991 - 59 p. A5 - € 2,50

 

Het Volstrekte Vertrouwen

Daniëlle Girardin

Tien door Daniëlle Girardin in Jikoji gehouden Dharma-toespraken. In de haar eigen heldere en beeldrijke taal vertolkte zij haar intens beleven van de boeddhistische Leer en haar onbegrensde vertrouwen in het Oneindige Boeddhaschap: "...want er is tóch Mededogen!"

1993 - 43 p. A5 - € 4,00

top

 

7 Universitair

Tekstboek voor Boeddhisme

Verzameling basisteksten uit de diverse stromingen van het Boeddhisme, vertaald uit de originele talen. Voorzien als studiemateriaal en mede als aanvulling bij de Syllabussen I en II.

1991 2de uitgebreide druk - 82 p. A4 - € 6,50

Ook online leesbaar:

Ondertussen kun je het volledige Tekstboek boeddhisme (versie juli 2010) online lezen...
Dit bevat niet alleen de teksten uit Aldus heb ik gehoord... maar bovendien nog een aantal extra teksten, en vooral commentaren!

 

Syllabus Boeddhisme I: Basisgegevens

Historische achtergrond - Bronnen - Biografie en Legende van de Boeddha - De Vier Edele Waarheden.

1995 3de herwerkte druk - 60 p. A4 - € 6,50


Syllabus Bouddhisme I: Introduction au Bouddhisme

Cadre historique - Sources - Vie et légende du Bouddha - Les Quatre Nobles Vérités.

1995 - 55 p. A4 - € 6,50

 

Syllabus Boeddhisme II: Filosofie

Werkboek Boeddhistische Filosofie o.a. ten gebruike van de M.A.-studenten van de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienswetenschappen, Antwerpen-Wilrijk.

1994 - 44 p. A4 - € 6,50

top


          home