Even Introduceren…

Waarom ook weer dat vreemde woord EKŌ? Kunnen we het dan niet in gewoon Nederlands zeggen? Wel, EKŌ is het sleutelwoord van het Shin-Boeddhisme. Letterlijk betekent het “(eigen verdiensten) keren (en ze op iemand anders) richten”. In het Sanskriet, is het parināmanā. Het is een zuiver Mahayāna-begrip dat al terug te vinden is in de vroegste Prajnāparamitāsūtra’s. Over dit begrip van “verdienste-overdracht”, schrijft D.T. Suzuki:

“De lering van de verdienste—overdracht is in feite één van de meest specifieke kenmerken van het Mahāyāna-Boeddhisme. De opkomst van dit begrip was het vertrekpunt van een nieuwe evolutie in de Boeddhistische filosofie. Daarvóór was het verzamelen van verdiensten of het verrichten van heilzame daden een aangelegenheid die enkel het individu betrof. Wie een daad stelde, goed of kwaad, droeg er uitsluitend zelf de aansprakelijkheid voor. Vreugde beleven of leed ondergaan was zijn eigen zaak en er viel niet veel meer over te zeggen. Maar nu komt de zaak anders te liggen. We staan niet meer alleen in onze daden; niemand leeft meer uitsluitend voor zichzelf. Alles staat in zo nauwe betrekkingen dat, om het even wat iemand doet, er zekerheid is dat deze individuele daad in de ene of andere zin ook op ander uitwerking heeft. Het individualistische Hināyāna is het collectieve Mahāyāna geworden.”

Nu is het zo dat de algemene Mahāyāna-opvatting over deze verdienste-overdracht is dat deze overdracht geschiedt naar één of ander wezen dat men in de geest heeft ofwel besteed wordt voor de opgang van alle wezens naar de Verlichting. Daarbij wordt ook uitdrukkelijk onder verstaan dat het gaat om de overdracht van onze eigen verdiensten.

In het Reine-Land-Boeddhisme en zeker speciaal bij Shinran Shōnin, wordt de verdienste—overdracht in een andere zin opgevat: het zijn hier de verdiensten op kosmisch niveau door Amida Buddha, som en resultante van al het heilzame, geschapen, die nu overgedragen worden op de lijdende wezens, die zelf te zwak zijn om op eigen kracht de bevrijding uit de wereld van onwetendheid te bewerken. Volgens Shinran Shōnin komt de verdienste-overdracht dan ook uitsluitend van Amida Buddha, onder de vorm van de “Ander-Kracht” (tariki).

Men mag gerust stellen dat de hele structuur van de Shin-lering tot zijn ethisch-sociale instelling toe, voortkomt uit deze interpretering van de verdienste-overdracht. Om nogmaals de grote Zen-specialist en Shin-adept D.T.Suzuki te citeren: “Deze beweging vanwege de stichter van het Shin-Boeddhisme is in feite een sprong, een kruisgewijze sprong. In plaats van een continue vooruitgang waaraan geen einde schijnt te komen, keert hij zich abrupt naar Amida en werpt zichzelf in diens armen. D( traditionele Mahāyanā-denkwijze wordt hier volkomen omgekeerd.”

...         ...         ...

Het heeft wel wat wikken en wegen gekost om dit tijdschriftje uit te brengen. De idee hing al een tijd in de lucht, maar stuitte (en stuit nu ook nog wel…) op problemen van praktische aard.

...         ...         ...

EKŌ wordt dus een nieuw tijdschrift gewijd aan Boeddhisme. Steken we het maar niet onder stoelen of banken dat de hoofdbrok van EKŌ beslist Shin zal zijn. Dit niet omdat we menen dat enkel het onderricht van Shinran Shōnin, stichter van de Jōdo-Shinshū (Ware School van het Reine Land), de énige èchte leer van de Boeddha zou vertegenwoordigen. Elk Shin-adept heeft achting, ja eerbied voor gelijk welke andere Boeddhistische opvatting. Therāvāda, Zen, Tantrayāna, om maar de voornaamste in het Westen gekende scholen te vermelden, hebben elk hun specifieke methodes en terreinen, en ook hun specifieke resultaten.

De Shin-gemeenschappen zoeken geen concurrentie te ontketenen!

Shinran Shōnin zei het immers duidelijk de andere patriarchen na: De Ware Leer van het Reine Land is in de Drie Sutra’s (Grote Sukhāvatīvyūhasūtra, Kleine Sukhāvatīvyūhasūtra en Amitāyurdhyanasūtra) door de Boeddha verkondigd, speciaal voor ongeletterden en zondaars van de “verworden tijd”, voor mensen die niet kunnen uitblinken door strenge moraal, geheime leringen, complexe rituelen, harde meditatiepraktijken, maar toch mensen die doortrokken zijn van een diepreligieus beleven van het bestaan.

...         ...         ...

Het is in deze zelfde optiek van bescheidenheid dat wij het Nederlandstalig stukje Europa ons periodiekje aanbieden.

We zullen ons inspannen EKŌ zo regelmatig mogelijk uit te brengen zonder dat het u of ons een sleur wordt. We mogen nu al rekenen op interessante redactionele medewerking in Japan, Amerika en Europa.

Zolang we het aan kunnen, zullen we EKŌ zo ruim mogelijk aan belangstellenden verspreiden zonder een abonnementsprijs vast te stellen. Wie wat sympathie voelt voor deze publicatie, bepaalt zelf wat hij ervoor over heeft.

...         ...         ...

Ekō 1

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home