Geloofspunten In Het Shin-Boeddhisme - III

Rev. Prof. Zuiken Saizo INAGAKI

(53)

De absolute Waarheid en Wijsheid kan overal in de natuur aangetroffen worden. Maar helaas, wij gewone mensen, wij hebben geen oog om ze te zien.

(54)

Wanneer de Meditatie volmaakt is, wekken alle dingen in de natuur - bergen, rivieren, bomen, grassen - binnenin de mens de Boeddhanatuur op, maar dat is voor ons, onwetende en zondige mensen, onbereikbaar.

(55)

Bij het zien van de huidige stand van de menselijke wezens, heeft Amida de Gelofte uitgesproken alle zondaars en blinden te redden. In volle overgave aan deze Gelofte, hoeven we niets uit onszelf te ondernemen. We kunnen verlossing bereiken zoals we nu zijn, hoe […]

(56)

Waarlijk, hoe wonderbaar is Shin toch!

(57)

Het is de godsdienst van Amida’s Gelofte-Kracht; het is de godsdienst van zijn Wijsheid.

(58)

Het Shin-Boeddhisme leert ons het goede te doen, maar het leert ons nooit het goede te doen met de bedoeling in het Reine Land herboren te worden.

(59)

Het leert ons dat Geboorte kan verkregen worden doorheen de Nembutsu (het Uiten van de Naam); maar de Geboorte doorheen de Nembutsu is de Geboorte doorheen de Naam; de Geboorte doorheen de Naam is de Geboorte doorheen de Overgave; de Geboorte doorheen de Overgave is de Geboorte doorheen de Gelofte-Kracht, Amida’s alle begrippen te boven gaande Wijsheid en Liefde.

(60)

De onverwoordbare Wijsheid-en-Liefde van de Boeddha is niets anders dan de werking van Dharmadhātu (het Grote Al). In deze zin kan gezegd worden dat Shin-Boeddhisme naturalistisch is.

(61)

Alle dingen in de natuur: dat zijn geen ophopingen van levensloze, blinde materie, noch zijn het schepselen van een of andere God.

(62)

Moeder Natuur, de Natuur als baarmoeder, het Al, de Kosmos - dit is Boeddha zelf, de Dharmakāya (het Lichaam van de Leer, van de wetmatigheid), die absolute Wijsheid en Liefde is, de Absolute Waarheid.

(63)

Dit is de grondgedachte van het Mahāyāna-Boeddhisme; men hoede zich ervoor dit met monisme of pantheïsme te verwarren.

(64)

De Boeddha kan in de natuur gevonden worden, in alle dingen, ook in de geest. Daarom zegt de Kegon(Avatamsaka)-School: “De geest, de Boeddha en de wereld, deze drie zijn één en hetzelfde.”

(65)

In Moeder Natuur is er noch schepper noch geschapene. Alle dingen zijn ongeschapen en eeuwig. Alle dingen verschillen in verschijning, maar zijn in essentie gelijk.

(66)

Daarom kan Amida Buddha door de werking van zijn Gelofte-Kracht in zijn Buddha-land alle mensen tot Boeddha maken.

(67)

God en de wereld zijn van in den beginne verschillend; de mens kan nooit God worden.

(68)

Hoe zondig de mens ook kan zijn, toch verlangt hij steeds het hoogste goed te verwezenlijken. Dat is een kreet in hem. Dat is de Kreet van de Boeddha-natuur.

(69)

Het Zen-Boeddhisme zegt: “Alle dingen zijn Boeddha-natuur”.

(70)

Het Shin-Boeddhisme zegt: “Tathāgata is Boeddha-natuur; Boeddha-natuur is Tathāgata; Nirvāna is Boeddha-natuur; Amida’s Naam is Boeddha-natuur; de Reine Overgave is Boeddha-natuur.”

(71)

Ten tijde van Shinran Shōnin hadden veel leraars van het Zelf-Kracht-Boeddhisme het over “de Boeddha in de Geest en het Reine Land in ieders lichaam” (of “de Boeddha in ieders lichaam en het Reine Land in de Geest”). Bij het horen van deze theorie, betreurde Shinran Shōnin dergelijke uitspraken. In het hoofdstuk gewijd aan “de Ware Overtuiging” van zijn Kyō-Gyō-Shin-Shō, schreef hij:

“Als ik de zaken overweeg, stel ik vast dat het verwerven van de Serene Overgave oprijst uit de Uitverkoren Gelofte van Amida, en dat het ontwaken van de Ware Geest (Overtuiging) mogelijk in dank zij de mededogende bekwame middelen van de Grote Wijze Shakyamuni. Nochtans zijn talrijke priesters en leken van deze Verworden Tijd verzonken in de opvatting dat “’s mensen ware natuur (de Boeddha-natuur in ons) Boeddha is” en dat “Boeddha’s Reine Land in de geest van de mens aanwezig is”, waardoor ze de Ware Verlichting van het Reine Land degraderen; ofwel, verblind door de gedachte uit eigen-kracht meditatieve praktijken en goede daden te beoefenen, zijn zo blind geworden voor de Diamanten Ware Overgave.”

(73)

Hoe kunnen we dan de Ware Overgave onderscheiden van een verkeerde opvatting? Zolang de mens in zichzelf zoekt naar het ontluiken van het Geloof, zal hij er niet in slagen de Ware Overgave te verkrijgen. Amida roept ons rechtstreeks tot hem te komen. Hem gehoorzamen, is de Ware Overgave.

(74)

Iemand die de Ware Overgave vindt zijn Amida’s roep – Namu-Amida-Butsu -, zal zich kunnen verheugen in Amida’s armen geborgen te zijn.

(75)

De Ware Overgave is niet zijn eigen geloof of opvatting, maar Amida’s roep is Zijn overgave: de Ware Overgave is Amida’s roepen - Namu-Amida-Butsu.

(76)

Amida Buddha’s Verlichting was functie van de voorwaarde dat alle wezens het heil zouden bereiken doorheen de verdienste van deze Verlichting. Zijn Verlichting is dus ons heil.

(77)

Onze Overgave en onze Geboorte zijn onmogelijk buiten de verdienste van Zijn Verlichting of de werking van zijn Naam.

(78)

De verdienste en de werking van Zijn Verlichting ontvangen en aanvaarden, dat is de Ware Overgave.

(79)

Zowat iedereen is op zoek naar Amida, maar Amida zoekt zondige mensen. Worden de zondaars door Amida opgenomen, dan worden zij vreugdig in zijn armen. Dat is de Ware Overgave.

(80)

De volgelingen van andere godsdiensten staan daartegenover met angst tegenover de straf van Gods hand; ze smeken om vergiffenis van hun zonden en bidden om verlost te worden.

(81)

Maar in het Shin-Boeddhisme weten we dat onze vader Amida Buddha de zondaars opzoekt zoals een herder een verloren schaap zoekt.

(82)

Het Christendom leert dat we met Christus gestorven zijn en dat we met hem zijn herrezen… Zijn kruisdood is het offer door God gebracht voor het afkopen van de zonden der mensen. Maar in het Boeddhisme bestaat geen idee van offer of afkoop.

Ekō 3
Geloofspunten In Het Shin-Boeddhisme

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home