Hoogtepunten Uit De Boeddhistische Kanon - I

Onder deze hoofding willen wij in onze volgende nummers en ook nu reeds, een Nederlandse vertaling geven van teksten die als mijlpalen in de wereld van het Boeddhistische denken zijn. Zonder enig onderscheid te maken tussen Noord en Zuid, tussen Theravāda, Mahāyāna, Vajrayāna en (waarom niet?) zelfs niet-Boeddhistische teksten waarvan de inhoud naar de geest overeenstemt met de Leer van de Verhevene.

METTĀ-SUTTA

De Leerrede van de Liefde

(Suttanipātam I,8)

Ziehier wat volbracht dient te worden door hem die wijs is, die het goede nastreeft en de Vrede verworven heeft.

Hij weze toegewijd, oprecht, ja volkomen oprecht, eerlijk, nederig, zacht, zonder hoogmoed, met alles tevreden en vrolijk. Hij weze wijs zonder hooghartig te zijn, hij streve niet naar groter familiebezit.

Moge hij dan ook niets doen dat laag is, laaghartig, iets waarvoor de wijzen hem ter zouden laken.

Mochten alle wezens gelukkig zijn!
Mochten alle wezens in vreugde en veiligheid zijn!

Mocht elk levend ding toch gelukkig zijn, of het zwak of sterk is, verheven, middelmatig of gering, klein of groot, zichtbaar of onzichtbaar, nabij of ver, geboren reeds of nog toekomstig. Mochten alle wezens gelukkig zijn!

Moge niemand een ander ontgoochelen, geen wezen, hoe klein ook, minachten. Moge niemand uit haat noch uit woede, een ander enig kwaad toewensen!

Zoals een moeder, op gevaar van eigen leven, haar kind, haar Únige zoon bewaakt en beschermt, zo moet men met onbelemmerde geest gelijk welk levend wezen beminnen,

ja, de wereld in zijn geheel beminnen, boven, onder, rondom, zonder beperking, met een alwelwillende en oneindige goedheid.

Rechtopstaande of gaande, zittend of liggend, zolang men wakker is moet men de overtuiging koesteren dat deze levenswijze ter wereld de beste is.

Nutteloze betwisting vermijdend, met de diepe innerlijke blik, bevrijd van hang aan zinnelijke lusten, zo zal hij die volmaakt is, geen wedergeboorte meer kennen.

Ekō 5
Hoogtepunten Uit De Boeddhistische Kanon

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

 

          home