Oprichting Van De Belgische Boeddhistische Unie

Om tot hechtere samenwerking te komen voor een doel dat ons allen gemeenschappelijk is, besloten de traditionele Boeddhistische groeperingen en centra, samen met het Institut Belge des Hautes Etudes Bouddhiques, een overkoepelend adviesorgaan op te richten. Bij deze oprichting waren bevoegd vertegenwoordigd:

- het Theravāda (Association Bouddhique Khmère)

- het Mahāyāna (Belgisch Boeddhistisch Centrum Sōtō-Zen en het Centrum voor Shin-Boeddhisme)

- het Vajrayāna (Tibet. Centrum Karma Shedrup Gyamtso Ling).

Uit de statuten lichten wij enkele passages:

Art. 3 - Deze vereniging heeft tot doel:

1. a) de werking en de doeleinden van elke der deelnemende scholen bekend te maken,

b) waar nodig, elke van deze scholen bijstand te verlenen,

c) in België het Boeddhistische standpunt bekend te maken tegenover de gefantaseerde opvattingen die hieromtrent kunnen verspreid worden,

d) in België het Boeddhisme bekend te maken als religieuze levensopvatting.

2. Om deze doeleinden te verwezenlijken, zal zij diverse manifestaties organiseren.

Art. 5 - Enkel de traditionele Boeddhistische scholen kunnen lid worden.

Art. 8 - Het lidmaatschap wordt als automatisch ontzegd beschouwd

- zo één van de leden zich gedraagt op een wijze die onverenigbaar is met de inzichten van het Boeddhisme;

- zo de doelstellingen van één van de scholen-lidmaten politieke of commerciële aspecten vertonen;

- zo één van de leden de wetten van het land niet eerbiedigt of wanneer zijn gedragswijze van aard is afbreuk te doen aan de goede faam hetzij van de school, hetzij van de Belgische Boeddhistische Unie.

Art.12 - De Unie dient de zelfstandigheid en de vrijheid van elke der scholen in hun werkingsprogramma en manifestaties te eerbiedigen.

De Belgische Boeddhistische Unie zal ook een driemaandelijks bulletijn verspreiden. Aanvankelijk zal dit enkel nieuws en aankondigingen van de diverse aangesloten scholen en groeperingen bevatten, evenals berichten over de werking van de B.B.U. zelf. Later kunnen ook basisartikels opgenomen worden.

Het bulletijn zal tweetalig beginnen. Bij voldoende belangstelling zal een Nederlandstalige uitgave afzonderlijk verspreid worden. De leden-groeperingen zullen beschikken over een bepaald aantal exemplaren waarover ze elk naar eigen goeddunken beschikken. Voor niet-leden werd de prijs bepaald op 20 F per exemplaar.

Ekō 5

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home