Geloofspunten In Het Shin-Boeddhisme - VII

Rev. Prof. Zuiken Saizo INAGAKI

 (167)

NAMU zou ook kunnen betekenen “de Roep gehoorzamen”, d.i. de Overgave;

AMIDA BUTSU betekent dan “Zijn Roep” of “Zijn Heilsvermogen”.

(168)

Het “HeiIsvermogen” (“hō”) en de Overgave (“ki”) zijn aldus verenigd in Zijn Naam - NAMU AMIDA BUTSU.

(169)

Onze Overgave, ons diep geloof, is ons eigen, maar tevens is het Hem eigen.

(170)

De meeste Shin-Boeddhisten in Japan, onbekwaam om diep vertrouwen te hebben in Amida’s onverwoordbare Gelofte, pogen Overgave te winnen door hun zelf-kracht of eigen overleg. Dat is natuurlijk volkomen verkeerd.

(171)

Zendo-daishi verklaarde Namu Amida Butsu als volgt:

Namu betekent “de Roep gehoorzamen”, en betekent eveneens Amida’s overdragen van verdiensten;

Amida Butsu betekent “de Juiste Handeling met het oog op de Geboorte”; daardoor kunnen alle mensen door de Naam geboren worden.

(172)

Honen Shonin zei: Namu Amida Butsu bevat alle waarheden van de hele wereld en alle deugden en verdiensten van alle Boeddha’s.

(173)

Geboorte is Amida’s Kracht; daardoor komt het dat wij onzerzijds er niets aan te doen hebben. We drukken onze dank en onze dankbaarheid voor zijn Onvoorwaardelijk Heil uit door de Nembutsu (de Naam) uit te spreken.

(174)

Een religie waardoor de gewone mens niet volkomen verlicht kan worden of geen Boeddha kan worden, is geen ware religie.

(175)

Sommigen zeggen dat het Reine Land en de Hel in deze wereld, onze wereld zijn. Geleerden van het Zelf-Kracht Boeddhisme zeggen dat de Boeddha en het Reine Land in onze geest kan gevonden worden. Beide opvattingen zijn verkeerd.

(176)

Niemand in deze verworden tijd is bij machte de Boeddha in zijn geest of in hemzelf te vinden.

(177)

Boze, zondige mensen moeten in een verder leven de vruchten oogsten van het verkeerde dat ze in dit leven verrichten.

(178)

God is geen meester over de wereld of over de mensen; integendeel, geluk en ongeluk zijn de resultaten van daden. De wet van deze oorzakelijkheid (of Compensatie) wordt het Karma genoemd.

(179)

Wij Boeddhisten vrezen God niet, wij vrezen het Karma, de Wet van de Oorzakelijkheid.

(180)

De Bijbel spreekt over de talrijke mirakels die Christus volbracht zou hebben. De auteurs van de Vier Evangelies schrijven over deze mirakels om aan te tonen dat Christus inderdaad de Zoon van God zou zijn. Maar daarvan zijn mirakels toch helemaal geen bewijs! Iemand die, net zoals de Boeddha intens meditatie beoefent en zedelijke disciplines naleeft, kan evengoed mirakels verrichten.

(181)

De Boeddha heeft ons geleerd dat deze wereld is als een brandend huis vol lijden en angst. Elk mens moet onvermijdelijk Geboorte, Ouderdom, Ziekte en Dood ondergaan.

(182)

De Verlossing door Amida betekent niet geluk in deze wereld, maar betekent dat de mens van ware overgave omvat wordt in Amida’s Licht en kan zich bevinden in de Toestand van Niet-Terugvallen; zijn vreugde is dan de hoop na de dood in het Reine Land binnen te treden en een Boeddha te worden. Dŕt is het Heil.

°°°   °°°   °°°

(183)

Hoe kunnen we de ware Overgave (shinjin) verwezenlijken? Dat is de grote vraag die zich aan ons stelt. De Kyo Gyo Shin Sho schrijft: “ Het ongehinderde Licht is de zon die het duister van de onwetendheid (subjectiviteit en discriminatie) verdrijft.”

(184)

Wanneer een mens dag en nacht, een tiental jaren lang, deze zin overpeinst, zeker zal hij dan de Ware Overgave verwerven. Menselijke wetenschap, geheugen en gedachtevorming zijn geen Overgave.

(185)

De Overgave kan slechts verworven worden dank zij de woorden van de Boeddha, van de Bodhisattva’s en van de grote wijzen.

(186)

Gewone mensen kunnen met de beste wil van de wereld de Boeddha in hun geest niet vinden, noch kunnen zo op eigen kracht de Ware Overgave bereiken.

(187)

Het enige geheim de “Diamantharde Overgave” te verkrijgen is een grenzeloos vertrouwen te hebben in Shakyamuni Buddha en in Shinran Shonin, de Stichter van de Shin-School, en dag en nacht, vele tientallen van jaren lang te overpeinzen. De kennis van deze leringen kan dienen als een ladder om naar de Overgave toe te gaan.

(188)

In één van zijn Wasan (gedichten in het Japans), zegt Shinran Shonin:

Moeilijk is het geboren te worden in een Boeddha-tijdperk,
En moeilijk is het de kans te krijgen de Leer van de Boeddha’s te horen;
Zelden slechts horen we de Goede Wet van de Bodhisattva’s,
Ook maar éénmaal in lange miljoenen jaren.

Moeilijk is het een goed leraar te ontmoeten,
Moeilijker nog is het de Leer te onderrichten;
Het is moeilijk de Leer van de Boeddha te begrijpen
Maar moeilijker nog is de oprechte overgave.

Moeilijker is het in Amida’s Gelofte te vertrouwen
Dan alle leringen van de Boeddha’s te geloven;
De Grote Sūtra zegt: Dit is de moeilijkste van alle moeilijkheden;
Niets is moeilijker dan dit: de Overgave van de Grote Sūtra te verwerven!

(Jōdo Wasan 68-70)

(189)

Zelf-Kracht Boeddhisme is een “Religie van Meditatie”, of een “Religie van Morele Discipline” of een “Religie van de Waarheid der Leegheid” (Kū). Het is alleszins een filosofische religie. Niemand kan de fundamentele waarheid van deze religie ontkennen. Maar de praktijk ervan is voor gewone mensen te moeilijk.

(190)

Ander-Kracht Boeddhisme is een Religie van Overgave, een Religie van Kyō (de Waarheidsleer), van Gyō (de Ware Beoefening), van Shin (de Ware Overgave) en van Shō (de Ware Verlichting).

(191)

Het Boeddhisme ontkent het bestaan van God of goden, de theorie van de Schepping en Gods Voorzienigheid.

(192)

Ik wens hier het Boeddhisme niet met andere godsdiensten te vergelijken; ik wil enkel maar het Shin-Boeddhisme uiteenzetten en hoofdzakelijk de Overgave.

(193)

De Grote Sūtra is de Waarheidsleer. In deze sūtra worden de Ware Beoefening (Amida’s Naam) en de Ware Overgave (Overgave aan de Naam) uiteengezet.

(194)

Amida Buddha legde de oorspronkelijke gelofte af dat hij door zijn Naam alle wezens zou redden. De Naam is als de belichaming van Amida’s Wijsheld, Mededogen en Gelofte-Kracht. De Naam is het Ware Karma voor de Geboorte; en de Overgave aan de Naam - de Naam-en-Overgave - is de Ware Oorzaak van de Geboorte.

(195)

Wanneer deze Naam-en-Overgave in ons hart gevestigd is, volgt de Nembutsu (het uiten van de Naam) spontaan. Deze Nembutsu Is de uitdrukking van onze dankbaarheid. Met andere woorden: de Naam vloeit in de harten van de mensen dank zij Amida’s Gelofte-Kracht. De Naam in ons hart, dat wordt de Overgave genoemd. Daardoor zijn Naam en Overgave fundamenteel niet van elkaar verschillend, maar zijn ze beide in essentie één en hetzelfde.

Ekō 8
Geloofspunten In Het Shin-Boeddhisme

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home