Oorkonde

ter gelegenheid van de vieringen
Van De Ambtsaanvaarding Door
Z. E. Hoofdabt Koshin Ohtani
24ste Monshu van de Jodo Shinshu
Hongwanji - ha

Godsdienst In De Hedendaagse Wereld

De uiteindelijke oplossing voor de lijdensproblemen voortspruitend uit ziekte, ouderdom en dood, berust in de godsdienst. De Wereldverzaking van Shakyamuni Buddha was gemotiveerd door zijn besef en doorgronden van deze lijdensproblemen; de mensheid kan niets anders dan zich vragen te stellen over de zin van het leven bij het benaderen van ziekte, ouderdom en dood. Hierin ligt dan ook de fundamentele betekenis van religie: het zoeken van bevrijding uit dit lijden.

De mens leeft binnenin de begrenzingen van de geschiedenis; de maatschappij en ook de godsdienst kunnen onmogelijk overleven indien ze dit feit loochenen. De tegenwoordige tijd kent nooit geziene cyclussen van veranderingen die teweeggebracht worden door razendsnelle evoluties in wetenschap, techniek en industrie. Deze wisselingen ontwrichten de gemoederen en de geesten.

De vooruitgang en de ontwikkelingen op gebied van technologie en economie hebben de verwezenlijking van de menselijke dromen mogelijk gemaakt, maar tezelfdertijd hebben ze ook zijn begeertes en hebzucht overmatig opgewekt. Deze egocentrische verlangens betekenen een miskenning van anderman en zijn daarmee aanleiding tot ongelijkheid en discriminatie. De isme-n die de mens in zijn mens-zijn beklemtoond hebben, hebben weliswaar alle gesproken van bevrijding en gelijkheid, maar in werkelijkheid hebben ze de mens uitsluitend op zichzelf gecentreerd en daarmee nog meer strijd en onzekerheid in de wereld gebracht.

De snelle verstedelijking van onze maatschappij is oorzaak geweest van de afzwakking van elk samenhorigheidsgevoel en van een groeiend gecentraliseerd gezag dat erosie van de funderingen waarop het Individu kan steunen, teweeg heeft gebracht. Z heeft de mens uiteindelijk zijn eigen lot uit handen gegeven; hij is beroofd geworden van elke mogelijkheid de anderen op een juiste manier te benaderen, hun persoonlijkheid te kennen en te aanvaarden, - zelfs voor de adel van het leven heeft hij z elke zin verloren. Al deze factoren, die in ruime mate inwerken op de ontwikkeling van beschaving en cultuur, zijn aanleiding geworden tot ondermijning van de maatstaven zelf waarop die beschaving en cultuur, met inbegrip van de godsdienst berusten.

In deze kritische periode, waarin het verder bestaan van de mens zelf twijfelachtig geworden is, moet het religieuze leven niet zomaar een tijdelijke verstrooiing, een afleidingsmaneuver zijn. De religie heeft heden de verantwoordelijkheid duidelijk de weg te tonen waardoor de mens echt mens kan worden. Het betaamt de religieuze mens niet zich in de gunst van wereldlijke machten te willen opdringen. Maar wl moet hij ernaar streven rijker te worden in het doorgronden van de lering waarin hij zijn vertrouwen gesteld heeft. Moedig dient hij het pad van de Waarheid te bewandelen, hand in hand met allen die met hem deze overtuiging delen. Verder mogen we ook niet nalaten een ernstige dialoog te voeren met anderen, waarvan de godsdienstige overtuiging historisch en traditioneel een bron van waarheid is.

Jodo-Shinshu En De Verantwoordelijkheid Der Shin-Boeddhisten

De Nembutsu-Leer van de Jodo-Shinshu, gevestigd door Shinran Shonin, wordt nu al meer dan 700 jaar overgedragen tot ons door de opeenvolgende generaties van diepovertuigde voorgangers. Deze Leer is rijk aan traditie, maar daartegenover staat een onmiskenbare neiging tot formalisme. Het is voor ons dan ook een dringende noodzaak diep hierover na te denken en, binnenin die rijke traditie, de oorspronkelijke geest van de Stichter terug te ontdekken en te beleven.

De Jodo-Shinshu leert ons dat we met vertrouwen en overgave gezegend worden door de natuurlijke werking van de Kracht van de Oorspronkelijke Gelofte, en dat we, door in de geest van de Nembutsu te leven, geboorte in het Reine Land en Boeddhaschap deelachtig worden. Wie deze Dharma hoort en er vertrouwen in stelt, wie zo in de Nembutsu leeft, hij is de ware gelovige. Hij stelt een absoluut vertrouwen in de Oorspronkelijke Gelofte van Amida Buddha. Door en door bewust van het feit dat hij enkel een sukkelaar is, onderhevig aan geboorte en dood, vol met hebzucht, nijd en ontevredenheid, leidt hij een leven van berouw en nederigheid. Maar daarbij - en juist, doordat hij tot het besef gekomen is dat het grote Mededogen van de Tathagata alle mensen gelijkelijk en onophoudelijk omvat - is zijn leven een leven van broederlijkheid en wederzijds vertrouwen in alle mensen. Daardoor is het hem dan ook mogelijk uit de schelp van afzondering, egocentrisme en zelfzucht uit te breken en actief betrokken te worden in de maatschappij en haar evolutie.

Deze open-deur politiek onderlijnt het hoofdprogramma van de Hongwanji. Ze moet positief gemanifesteerd worden in de mens-tot-mens betrekkingen die verder uitgebouwd moeten worden. Vanzelfsprekend zal de verbreiding van de Leer Van de overgave aan de Nembutsu intens voortgezet worden, zeker in de zin dat elk van ons een ware gelovige wordt, maar ook de interne aansprakelijkheid voor het welzijn van de gehele wereld moet verder geschouderd worden, als ging het om onszelf. Het is van vitaal belang dat we ons inspannen, ook buiten de omheining van de Hongwanji, deze Leer aan de ganse wereld bekend te maken en, met een open oog voor de toekomst, het Leven van de jongeren met een ware religieuze cultuur te verrijken. Hierin nu ligt concreet de realisering van de ware lijn van de Hongwanji.

Tegenover de talrijke problemen die door hun complexiteit angst en lijden over de mensheid brengen, dient de waarde van een ware religieuze beleving herontdekt te worden.

Ten volste bewust van de erfenis nagelaten door onze Stichter Shinran Shonin, ben ik besloten geen rust te zoeken binnen de relatieve veiligheid achter gesloten deuren, maar als echt Nembutsu-volgeling van dit nieuwe tijdperk, neem ik mij voor een betekenisvolle en positieve inspanning te doen om de kring van de Nembutsu te verruimen en te versterken en daarbij het welzijn van alle mensen te bevorderen.

1 april 1980 Monshu Koshin Ohtani

Ekō 10

jikōji - 慈光寺

2003

info-at-jikoji.com

          home