Eerste Europese Shin Conferentie - Bondig Verslag

Antwerpen 13-16 augustus 1980

Reeds vanaf 9 augustus begonnen de deelnemers in Antwerpen aan te komen, zodat op 13 augustus volgende deelnemers bij de opening aanwezig waren: Rev. Jōdō A. Chevrier, Rev. J. Ducor, Rev. Hisao Inagaki, Rev. Shitoku A.Peel, Rev. Kyosho Tanaka, Rev. Annen A. Thonney (de volgende dag kwamen daarbij dan nog Rev. Jack Austin en Rev. Rinsho Sasaki), de heren Gerh. Kell, Max Flisher en Fr. Fenzl, Prof. Chiyu Inoue (door Hongwanji afgevaardigd om de Zenmon te assisteren en tevens vertegenwoordigers van I.A.B.C.), Dr. Mitsuo Takashio, Prof.Tan Sonoda en Prof. Osamu Yamada.

De eerste dag werden, na de openingsceremonie, de discussiepunten uitgestippeld, Vanaf ‘s namiddags werden ze kort, precies, formeel besproken. Over de meeste punten werd redelijk vlug eensgezindheid bereikt. Dat waren de punten met een zeer concrete inhoud.

De tweede dag kwamen de punten die principiële elementen inhielden aan de dagorde. Ze werden alle informeel maar diepgaand behandeld. Er heerste absolute eensgezindheid bereikt b.v. betreffende de morele en spirituele banden met de Hoofdtempel, maar er werden reserves geuit wat betreft organisatorische banden of wat betreft een overkoepelend Europees verband.

Bij diezelfde zitting werd aandachtig geluisterd naar Prof. Inoue die de doelstellingen en de werking van de I.A.B.C. (International Association for Buddhist Culture) uiteenzette: materiële hulp voor verspreiding van de Jōdo-Shinshū in Europa. Voorlopig echter zou deze hulp van bescheiden aard zijn.

Vervolgens behandelde Mr. Max Flisher het thema: nut van conferenties en de rol van de vriendschap.

Op 15 augustus, werd Zenmon Kosho Ohtani plechtig in Jikō-ji onthaald. Als onderdeel van de ceremonie, werd de Shoshinge (zoals de gewoonte is in de Goei-do van de Nishi-Hongwanji te Kyoto) gevolgd door het reciet van vijf Wasan (verzen in het Japans, in tegenstelling tot Ge, verzen in het Chinees) afgewisseld met Nembutsu. In Jikō-ji werd te dezer gelegenheid een experiment gewaagd: de vijf Wasan zouden elk in een andere taal gereciteerd worden, eerst Wasan 1 in het Japans door de Zenmon zelf, vervolgens Wasan 2 in het Engels, Wasan 3 in het Duits, Wasan 4 in het Frans en tot besluit Wasan 5 in het Nederlands, gevolgd door de “Benediction” ekō. Deze polyglotte ceremonie werd algemeen als gunstig ervaren.

Het was die vrijdag merkwaardig warm en ook in Jikō-ji kon de hitte niet ontlopen worden. Bovendien was de opkomst (het was immers open dag voor alle Boeddhistische strekkingen) groter dan voorzien. Bij de talrijke aanwezigen begroetten we o.a. Ven. Meas Yang, van het Brusselse Theravadin Centrum en de Heer K. Stort, vertegenwoordiger van de Deutsche Buddhistische Union. Tot onze grote spijt kon Ven. Dr. Thich Huyên-Vi, overste van het Vietnamese Boeddhistische Centrum Linh-Són, die ons zijn komst toegezegd had, niet aanwezig zijn.

De heersende warmte verplichtte ons het programma te verlichten en ‘uitblaaspauzen’ in te lassen, waarvan gretig gebruik gemaakt werd voor persoonlijke gesprekken.

De Zenmon gaf een korte uiteenzetting, waarvan de Nederlandse vertaling elders in dit ekō-nummer voorkomt. Vervolgens werd hem verslag uitgebracht over de besprekingen en resultaten van de Conferentie.

Na de lunch in een Japans restaurant, werd een bezoek gebracht aan de Trappistenabdij te Westmalle, waarvan de Abt eraan gehouden had ons gezelschap persoonlijk rond te leiden doorheen de gebouwen, waarbij een bijzondere aandacht gewijd werd aan de kapel en aan de bibliotheek. Hier wachtte onze Zenmon een verrassing: in één van de vitrines ontdekte hij een kalligrafie van zijn hand en voorzien van zijn zegel! Bij nader toekijken bleek deze zelfde vitrine nog andere voorwerpen afkomstig uit de Nishi- Hongwanji te bevatten.

Tijdens de plechtige Vespers (het was immers voor de Rooms-Katholieken het feest van 0. L. Vr.-Hemelvaart) smeekte de Abt Gods zegen af voor zijn Boeddhistische gasten, een geste die ten zeerste geapprecieerd werd. Na deze eredienst werden we in de gastenzaal rijkelijk en heerlijk onthaald op gebak, koffie, thee en/of lekker Trappistenbier! Achteraf bezochten we nog de tuinen, de brouwerij en de kloosterhoeve.

Zenmon Kosho Ohtani was ten zeerste onder de indruk van deze kennismaking met een vorm van Westerse spiritualiteit en sprak zijn diepe waardering uit voor de wijze waarop hij samen met zijn Boeddhistisch gezelschap te Westmalle ontvangen is geworden.

Op zaterdag 16 augustus, afstuitdag van de Conferentie, ging de zitting niet door in Jikō-ji, maar in een ruimere zaal, zodat we toch iets minder last van de hitte zouden hebben.

Diverse prominenten uit niet-Boeddhistische kringen hadden eraan gehouden deze publieke zitting met hun aanwezigheid te vereren.

Na de opening, verleende de Zenmon “Confirmatie” (kikyo) aan vijf deelnemers, drie volwassenen en twee kinderen (die het later beslist eigenaardig zullen vinden dat ze hun Boeddhistische naam in dat van Japan zo verre Antwerpen kregen!).

Na een korte tea-break hield Prof. Inoue in het Frans een lezing over de rol van Jōdo-Shinshū in het huidige wereldbeeld. Vervolgens sprak de Zenmon, eveneens in het Frans, over de betekenis van de boodschap van Shinran Shōnin. De volledige teksten van beide lezingen zullen in ESS 3 opgenomen worden.

Na het zingen van de sIot-sūtra werd nog lange tijd nagepraat bij een eenvoudige lunch. Eén voor één trokken vertegenwoordigers, waarnemers, gasten, vrienden, vervuld van de hoge spiritualiteit van deze dagen, weer weg, elk hun woonplaats, hun tempel en misschien ook een nieuwe toekomst voor het Shin-Boeddhisme tegemoet…

Namu Amida Butsu

Ekō 11
Europese Shin Conferenties

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home