Eerste Europese Shin Conferentie -
Toespraak Van Zenmon Kosho Ohtani

tot de deelnemers van de Eerste Europese Shin Conferentie Antwerpen, 15 augustus 1980

Het is mij een zeer groot genoegen U, de Jōdo-Shinshū afgevaardigden vanuit de diverse Europese landen, hier op deze eerste Europese Shin Conferentie te mogen begroeten. Ik kan slechts waardering hebben voor de openhartigheid waarmee U, tijdens de twee voorbije dagen op ernstige wijze de talrijke problemen en plannen voor de verdere bloei van Jōdo-Shinshū in Europa besproken hebt.

Ik wil de resultaten ervan niet beïnvloeden door mijn opvattingen aangaande onderwerpen en resultaten van uw besprekingen te uiten vooraleer ik uw verslagen zal ontvangen hebben, maar ik ben ervan overtuigd dat deze ontmoeting een betekenisvolle mijlpaal voor Jōdo-Shinshū in Europa betekent.

Jōdo-Shinshū, waarvan het ontstaan dient gezocht te worden in de Grote Sukhāvatīvyūha Sūtra, werd gesticht en verbreid door Shinran Shōnin als gevolg van zijn persoonlijke religieuze ervaringen in de lering overgeleverd door de Zeven Patriarchen uit Indië, China en Japan. Hoewel de Shōnin priester geworden was om te zoeken naar een volkomen bevrijding van het lijden en verdriet dat de mens overstelpt, en de leer bestudeerde en beoefende in de hoofdtempel van de Tendai-school, Enryaku-ji op Berg Hiei, realiseerde hij uiteindelijk dat zijn taaie inspanningen, 20 jaar lang volgehouden, niet van het geringste nut waren om lijden en verdriet uit te roeien, vermits deze diepgeworteld zijn in de onwetendheid en de begeertes eigen aan het mens-zijn.

Het is daarom dat hij de weg van de eigen kracht opgaf, Berg Hiei verliet en bij Meester Hōnen die het Pad van de Nembutsu onderrichtte, toevlucht zocht. Shinran Shōnin was toen 29 jaar oud. Onder de leiding van Meester Hōnen, werd hij bekend met Amida’s Oorspronkelijke Gelofte, de Grote Gelofte van de Boeddha die inhoudt dat degene die zijn toevlucht zoekt in de Tathagata, die diep verlangt in het Reine Land geboren te worden en die de Nembutsu uitspreekt, voorzeker de vervulling van het Boeddhaschap ontvangt. De Shōnin begreep zeer levendig dat heil voor de mens, die onherroepelijk geketend is aan lijden en pijn, enkel berust in deze mededogende Gelofte van Amida Buddha. Dit is: voor wezens die uiteindelijk geen verlichting kunnen bekomen door eigen kracht, maakt het mededogen van Amida Buddha het mogelijk volkomen bevrijding uit het lijden en vervulling van het eeuwige leven te bekomen. En dit is het raadsel, de “harde noot” van de Shinshū-doctrine van de Ander-Kracht! In deze doctrine berust de lering waarbij het fundamentele verlangen en het hoogste ideaal van de mens in vervulling gaat!

Ondersteund, gesterkt en aangemoedigd door de wijsheid en door het mededogen van de Tathagata, wordt de Shin-Boeddhist in staat gesteld in vreugde en helderheid te leven ondanks alle lijden en smarten van de wereld. Met andere woorden, zij die overgave aan Amida Buddha verworven hebben, genieten van een uitzonderlijke weldaad nu en in de toekomst. Daardoor zijn ze in staat het doel van de geboorte in deze wereld helemaal te vervullen.

In zijn Wasan, de Lofgedichten, heeft Shinran Shōnin gezegd:

“Met geheel ons lichaam en gemoed
moeten we de oneindige weldaad van de Tathagata beantwoorden.”

En juist zo betaamt het de Shin-Boeddhist aan de Boeddha een antwoord te geven en elke dag van zijn leven zijn dank te uiten voor deze onwrikbare en eindeloze weldaad van Amida Buddha.

Het uitspreken van de Nembutsu is immers een sublieme praktijk van dankbaarheid. Maar tezelfdertijd moeten we, samen met deze Nembutsu ijveren voor het opbloeien van de Jōdo-Shinshū en ons inspannen om geluk en harmonie te scheppen zowel in ons gezin als in de gehele wereld, als een realistisch bewijs van die dankbaarheid.

Vermits Jōdo-Shinshū geen zelf-kracht praktijken leert, zijn er sommigen die bij gebrek aan echt begrip, de lering bekritiseren als laks en gemakzuchtig; maar het moet duidelijk gezegd worden, dat het beantwoorden een kwestie van lichaam en gemoed is en dat er ook aan deze beantwoording van Amida’s weldaad geen begrenzingen zijn. Een lakse, gemakzuchtige houding is onvergeeflijk: een leven van overgave is een moedig en positief leven!

Jōdo-Shinshū in Europa staat nog in zijn kinderschoenen en het aantal aanhangers is zeer klein. Maar dit is juist een belofte voor groeimogelijkheden. Ik koester de grote verwachting dat, dank zij uw inspanningen, de dag zal komen waarop de lering ook hier een grote bloei zal kennen. Maar om dit in vervulling te zien gaan, hoop ik dat elk van U uit de geschiedenis van Jōdo-Shinshū in Japan de ware leer zal puren en overgave bereiken. De lering van de Ander-Kracht is zo zuiver, zo vlekkeloos en begrijpelijk dat ze gemakkelijk tot misverstand aanleiding kan geven. Zelfs in de dagen van Shinran Shōnin zelf, gaf deze lering aanleiding tot verdraaiingen en afwijkingen; dergelijke tendensen bestaan ook nu nog.

 

Ik hoop dat U dit ter harte zult nemen en de nodige lessen halen uit de 700 jaar ervaring van Jōdo-Shinshūin Japan. Draag er zorg voor dat Jōdo-Shinshū in Europa niet afdrijft van de ware geloofsleer van Shinran Shōnin,

 

Wat organisatie betreft, volgen sommigen het voorbeeld van de Katholieke kerk en bouwen ze organisaties op als één enkele éénheid. Maar of dit wat ons betreft geschikt is, blijft voor ons een open vraag. Indien de instellingen van Jōdo-Shinshū in één enkel blok georganiseerd zijn, wordt natuurlijk een sterk en doeltreffend zendingsprogramma mogelijk, maar ik geloof dat de gebundelde organisatie van het Vaticaan het gevolg is van een historische ontwikkeling die volkomen verschilt van die van Jōdo-Shinshū.

 

Het zou natuurlijk wenselijk zijn dat in de toekomst de Europese Jōdo-Shinshū instellingen zich zouden groeperen in een zeker federatief verband en dank zij nauwe samenwerking met de Hongwanji, tezamen werkzaam zijn om een wereldwijd programma uit te werken. Maar op het huidige stadium geloof ik dat het natuurlijker en realistischer is dat deze instellingen hun eigen programma’s uitbouwen in functie van de gewoontes, zeden, talen en politieke stelsels van hun respectievelijke landen, maar toch in nauwe samenhang met elkaar.

 

Evenzo blijkt het onder de huidige omstandigheden verkieslijk de opleiding van priesters in Japan te verzekeren, want het is van het grootste belang dat Shinrans onderricht zeer precies uiteengezet en begrepen wordt. Ik ben blij te mogen melden aan hen die graag in Japan geordineerd zouden worden, dat de Hongwanji en de zojuist opgerichte International Association of Buddhist Culture bereid zijn bij te dragen in de onkosten die dergelijke opleiding met zich meebrengt.

Bovendien, zo dit nodig zou blijken en het met uw verlangens overeenstemt, zal het mij een vreugde zijn het Beschermheerschap op mij te nemen als symbool van eenheid die alle Shinshū-gemeenschappen in Europa aan elkaar bindt.

Ik hoop dat elk van U individueel zijn vertrouwen in Amida Buddha zal sterken en zich ernstig zal inspannen om bij te dragen bij het verspreiden en het opbloeien van Jōdo-Shinshū in Europa.

 

Ik dank U ten zeerste. 

Ekō 11
Europese Shin Conferenties

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home