Bio-Ethiek – Een Moeilijke Keuze, Ook Voor De (Westerse) Shin-Boeddhist? (1)

R. Franck

In de eerstvolgende nummers van Ekō hopen we een aantal bijdragen te publiceren over de problematiek van de bio-ethiek alsmede over allerhande sociale problemen in het algemeen.

Indien U belangstelling hebt voor deze thema’s of persoonlijke ervaring met een of meerdere aspecten ervan, nodigen wij u uit ons uw mening te laten kennen.

De Problematiek van de Bio-ethiek

Sinds enkele decennia kent onze samenleving een ware revolutie op gebied van de ethiek van het leven. Geestelijke waarden, gegroeid uit ons eeuwenoude culturele erfgoed, worden door een geëmancipeerde maatschappij steeds kritischer geëvalueerd en moeten, onder druk van nieuwe ideeën, plaats ruimen voor nieuwe concepten.

Recente wetenschappelijke ontwikkelingen inzake genetica leiden tot revolutionaire technieken. Steeds meer vindt het principe ingang dat de enkeling recht heeft op medezeggenschap, d.w.z. het recht heeft om (mede) te beslissen in aangelegenheden die haar of hem in de eigen persoon, dus ook het eigen lichaam, aanbelangen.

De ethische revolutie verloopt evenwel niet zonder slag of stoot. Het is enigszins begrijpelijk dat het felste verzet geboden wordt door behoudsgezinde kringen. Sommigen kwalificeren de nieuwe technieken, die te maken hebben én met het begin én met het einde van het leven, als regelrechte “roofoverval op de ethiek van het Leven”. Anderen stellen zich de vraag waar de grens tussen de mens-geneeskunde en de wens-geneeskunde dan wel precies ligt. Een hoogleraar in de ethiek stelt het zo voor: “Nadat de beschikking over doeltreffende contraceptie ervoor gezorgd heeft dat de seksualiteit van de voortplanting kan worden losgekoppeld, beschikken we nu ook over de mogelijkheid om, omgekeerd, de vruchtbaarheid los te koppelen van de seksualiteit.” Bijna een aforisme, maar niettemin een accurate omschrijving van een deel van de problematiek.

Wat er ook van zij, vroeg of laat, gewild of ongewild, kan elk van ons betrokken worden in een situatie waar een louter intellectuele benadering niet meer volstaat en we een duidelijke, ondubbelzinnige keuze dienen te maken, mogelijk met vèrstrekkende en ingrijpende (karmische) gevolgen voor eigen biosfeer en/of die van een medemens.

Stellen we ons dus nu al duidelijk de vraag: wat is ons standpunt?

Als mogelijke thema’s voor bespreking denken we b.v. en in de eerste instantie aan abortus, euthanasie, kunstmatige inseminatie (met donor(s)sperma, van een eicel of een embryo), proefbuisbaby’s, draagmoeders (met als direct gevolg het onderscheid tussen biologisch en sociaal ouderschap), genetische manipulatie enz.

Ook andere probleemsituaties die meer thuishoren in de sociale problematiek kunnen voor het podium gebracht worden. Vermelden we hier met name: seksueel en ander geweld, agressie, al dan niet gewapende zelfverdediging, wapendracht in beroepsverband, legerdienst voor gewetensbezwaarden, discriminatie van de vrouw, problemen in verband met de derde wereld, zorg voor gehandicapten en bejaarden, vervuiling van de ecologie enz. enz.

Ten einde de respons van onze lezers op een zo breed mogelijke basis te houden, kunnen ze zelf de criteria bepalen. Nochtans, aangezien Ekō zich in de eerste instantie richt tot een ruime (Shin)boeddhistische lezerskring, hopen we dat u, in uw standpunt(en), vooral aandacht zult schenken aan de boeddhistische visie, eventueel gevolgd door dogmatische, niet-dogmatische, vrijzinnige overwegingen. Zo kunt U b.v. over een bepaalde problematiek het standpunt ontwikkelen dat volgens u het meest de positie van het (Shin)Boeddhisme benadert en, in aansluiting daarop, dit Shinboeddhistisch oogpunt nuanceren door ons ook uw persoonlijke (Shin)boeddhistische visie te laten kennen, b.v. in een situatie waar u persoonlijk zou moeten ingrijpen (denken we met name aan euthanasie, abortus, zelfverdediging, verdediging van uw kinderen bij een plotse overval of agressie…).

Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking!

Ekō 40

Bio-Ethiek – Een Moeilijke Keuze, Ook Voor De (Westerse) Shin-Boeddhist?

jikōji - 慈光寺

© 2004

info-at-jikoji.com

          home