Antwoord aan de Sektencommissie…

Naar aanleiding van het Verslag van de Sektencommissie en de daarmee gepaarde publicatie van de infame lijst van ‘verdachte’ sekten werd besloten een gezamenlijke reactie op te stellen uit naam van de Boeddhistische Gemeenschappen in België, alsmede vanuit het Centrum voor Shin-Boeddhisme zelf. De twee volgende brieven werden gestuurd naar de voorzitters van resp. de Sektencommissie, de Kamer en Senaat.

L.S.

De ondergetekende Boeddhistische Gemeenschappen in België hebben met verbazing kennis genomen van de gegevens vermeld in het Verslag van de Sektencommissie en in het bijzonder van het feit dat ze in de lijst van de ‘verdachte’ 189 sekten vermeld worden.

Ze betreuren:

(1) dat deze commissie geen sluitende definitie heeft willen of kunnen geven van het begrip ‘sekte’;

(2) dat gezegde commissie het niet nodig of wenselijk heeft geacht de betrokken partijen te horen en in te lichten over de aan handen zijnde procedure, wat o.i. in feite strijdig is met de juridische geest van een rechtstaat;

(3) dat het Boeddhisme, een meer dan 2 500 jaar oude spiritualiteit met wereldwijd zowat 600 miljoen aanhangers (China niet meegerekend), gelijkgeschakeld wordt met satanische en/of esoterische groeperingen;

Ze wijzen er tevens op:

(1) dat deze Boeddhistische Gemeenschappen in België de verschillende hoofdstromingen van het Boeddhisme legaal vertegenwoordigen;

(2) dat ze publiekelijk open staan en sedert ettelijke tientallen jaren samenwerken met vooraanstaande academische en culturele instellingen;

(3) dat ze sociaal, fiscaal en juridisch controleerbaar zijn en effectief gecontroleerd werden en zo op al deze vlakken voldoen aan de Belgische wetgeving;

(4) dat het verleden duidelijk heeft aangetoond dat hun gedrag zowel qua institutie als van haar leden ethisch onbesproken is gebleven;

(5) dat de boeddhistische organisaties in België niet kunnen verdacht worden aan enige vorm van systematisch proselitisme te doen noch enige vorm van geldbejag na te streven;

(6) dat hun organisaties internationaal erkend zijn door hun respectievelijke traditionele overheden en dat hun verantwoordelijken vanuit de hiërarchische traditie waarop ze zich beroepen, erkend en geldig aangesteld zijn;

(7) dat het Boeddhisme ook bij mensen bij ons, waarden bijbrengt als verdraagzaamheid en ethische verrijking, waarden waardoor het Boeddhisme nu juist gekend is en in brede kringen gewaardeerd wordt.

De ondergetekende Boeddhistische Gemeenschappen in België, mede in naam van de burgers van Cambodjaanse, Laotiaanse en Vietnamese nationaliteit die in ons land vertoeven, wensen de verantwoordelijke politici erop te wijzen dat in deze aangelegenheid de houding van gezegde Commissie als lasterend en beledigend ervaren wordt. Ze vragen dan ook dat hun namen uit de zg. ‘zwarte’ lijst zouden geschrapt worden en dit nog vóór het verschijnen ervan in boekvorm.

Voorts zijn ze bereid, waar mogelijk, samen te werken met het toekomstig Nationaal Observatorium, dit wel te verstaan binnen de perken van hun bevoegdheden.

Daniel Garain (Theravada)
Frans Goetghebeur (Yeunten Ling)
Sh. Adriaan Peel (Jodo-Shinshu)

2 mei 1997

 

L.S.

Aansluitend op de gezamenlijke mededeling door de Theravada, het Tibetaans Instituut Yeunten Ling en ons Centrum d.d. 02/05/1997, willen we hernieuwd uw aandacht vestigen op het bijzonder religieus karakter van onze instelling. Geheel in de lijn van het Mahayana Boeddhisme, werd de Jodo-Shinshu stroming in Japan (12de eeuw) ingesteld om de waarden eigen aan het algemene Boeddhisme plus de bijzondere interpretatie door Shinran Shonin, te verspreiden over het geheel van de bevolking. Deze school is sedert de 16de eeuw de belangrijkste stroming in het Japanse Boeddhisme. Ze telt in Japan zelf zowat 22 miljoen geregistreerde volgelingen. Ook in de V.S., Canada, Hawaď (waar ze ± 30 % van de bevolking vertegenwoordigt), Brazilië en andere Zuid- en Midden-Amerikaanse landen, bekleedt de Jodo-Shinshu een aanzienlijke plaats in het religieuze leven. In Europa werden sedert 1956 Shin-gemeenschappen opgericht. Op dit ogenblik zijn er gestructureerde verenigingen in België, Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Polen en Zwitserland, alle onder de welwillende supervisie van de Hoofdtempel Honpa Hongwanji te Kyoto, Japan.

Wat ons Centrum voor Shin-Boeddhisme betreft: het werd in 1976 opgericht te Antwerpen. Op 15/12/1983 nam het de juridische vorm van een vzw aan (B.S. 20/12/1984). Sedertdien werd integraal voldaan aan alle juridische en fiscale vereisten. Het Centrum vraagt geen contributie of lidgelden. Zijn financiële onafhankelijkheid is uitsluitend gefundeerd op vrijwillige schenkingen uit binnen- en buitenland.

De werking van het Centrum is open en transparant. Getuige hiervan de talrijke artikels die de pers in de loop der jaren eraan gewijd heeft, de vele interreligieuze contacten, de samenwerking met academische en culturele instellingen, en de bezoeken van (meestal katholieke…) scholen. Heel wat eindejaars leerlingen en studenten hebben hun eindwerk gewijd aan Jodo-Shinshu en het Centrum. Wat mijzelf betreft, werd mij per 20/06/1977 door het Ministerie van Justitie - Bestuur Strafinstellingen voor geheel België ‘toelating verleend om boeddhistische gedetineerden die zijn bezoek wensen of aanvaarden als moreel begeleider te bezoeken’.

We begrijpen dus geenszins de bedoeling van de Parlementaire Sektencommissie: een gevestigde, internationaal gekende en erkende stroming te willen reduceren - zeker in de ogen van een weinig ermee vertrouwd publiek - tot medelid van een gezelschap van satanische, esoterische en occultistische groepjes.

Of hebben we dit te danken aan weer eens een of andere ‘Belgische dwaasheid’ waarbij ook o.i. eerbare R.K. instellingen of de Bahaii of de Steinerscholen met de vieze vinger kunnen gewezen worden?

Toch met vriendelijke groeten,

Shitoku Adriaan Peel

Ekō 73

jikōji - 慈光寺

© 2007

info-at-jikoji.com
          home