Erkenning van het boeddhisme in België: Een belangrijke stap op weg!

Op 19 maart 2006 is weer een belangrijke stap gezet op weg naar de erkenning van het boeddhisme in België. De Algemene Vergadering van de BUB (Boeddhistische Unie van België) heeft die dag unaniem besloten om aan de minister van justitie, mevrouw Onkelinx, een officieel verzoek tot erkenning te richten. Dit verzoek is bij aangetekend schrijven aan haar overgebracht op 20 maart.

Bij een van de voorbereidende bijeenkomsten in Cadzand was duidelijk gesteld dat we willen streven naar een erkenning die het boeddhisme in zijn eigenheid respecteert. De Grondwet voorziet twee vormen van erkenning: de ene gaat over de ‘erediensten’ (artikel 181-1), de andere over ‘organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing’ (artikel 181-2). Uit de voorbereidende discussies, de raadpleging van de politieke partijen en de contacten met de hoogstgeplaatste verantwoordelijken van de administratie is duidelijk geworden dat we onze doelstelling technisch het best kunnen waarmaken door beroep te doen op artikel 181-2 van de grondwet.

Deze optie heeft twee belangrijke voordelen:

1. de mogelijkheid voor het boeddhisme om zijn eigenheid te markeren als een niet-confessionele, dat wil zeggen niet op dogma’s of openbaring gestoelde praktijk waarin zowel meditatie als rituelen, zowel filosofie als devotie hun plaats hebben.

2. de mogelijkheid om naast de ondersteuning van lokale gemeenschappen ontmoetingsplaatsen op provinciaal niveau te creëren waar de verschillende boeddhistische scholen elkaar kunnen ontmoeten en waar het grote publiek informatie kan vinden.

De discussie over de concrete invulling hiervan is nog niet aan de orde zolang de erkenning niet is toegezegd. In dit stadium kunnen we ons in ieder geval al verheugen over het feit dat de lidorganisaties van de BUB zonder moeilijkheden een consensus hebben kunnen bereiken. Dat is een goed voorteken voor het toekomstige debat.

De Algemene Vergadering van 19 maart was van mening dat het beter zou zijn contacten met de media uit te stellen tot einde april om iedereen de kans te geven het dossier te onderzoeken zonder druk van buiten. De komende weken kunnen we zinvol besteden aan de gedachtewisseling binnen de sangha’s over het maatschappelijk en spiritueel statuut van het boeddhisme in onze samenleving.

top


          home