Statuten

Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw
 
Aanpassing van de statuten aan de wetgeving betreffende de vzw van 2 mei 2002 
Artikel 3 tot en met artikel 11 van deze statuten, vervangen artikel 3 tot en met artikel 11 van de statuten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 december 1984.
 
Artikel 1 – Benaming

De vereniging heeft als benaming “Centrum voor Shin-Boeddhisme.”
 
Artikel 2 – Maatschappelijke zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Pretoriastraat 68, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
 
Artikel 3 – Doel

De vereniging heeft tot doel kennis, studie en beleving van het Boeddhisme te ondersteunen en beschikbaar te stellen, in samenwerking en overleg met de Jodo-Shinshu Hongwanji-ha (Kyoto, Japan), enerzijds door het materieel en moreel ondersteunen van de Boeddhistische tempel Jikoji (Tempel van het Licht van Mededogen), anderzijds door het produceren en verspreiden van spirituele en culturele informatie in de meest brede zin van het woord.
 
Artikel 4 – Duur

De vereniging werd op 15 december 1983 opgericht voor onbepaalde duur.

De stichtende leden:

1. Deprez, Betty, zonder beroep, Handelslei 146, 2160 Zoersel, van Belgische nationaliteit.
2. Lammens, Luc, rijkswachter, Toekomststraat 24B, 8310 Brugge-Sint-Kruis, van Belgische nationaliteit.
3. Peel, Adriaan, vertaler, Zittaart 21, 2419 Lille, van Nederlandse nationaliteit.
4. Ricard, Jean, bediende, Haagbeukenlaan 8, bus 16, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, van Belgische nationaliteit.
5. Van Schoors, Lut, onderwijzeres, Toekomststraat 24B, 8310 Brugge-Sint-Kruis, van Belgische nationaliteit.

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 5 – Lidmaatschap
 
Artikel 5.1 –Samenstelling vereniging
 
Er bestaan twee soorten leden: effectieve leden en toegetreden leden. De vereniging bestaat uit ten minste drie effectieve leden.
 
In deze statuten verwijst de term lid of leden, naar de effectieve leden, tenzij anders vermeld.
 
Artikel 5.2 –Effectieve leden
 
De effectieve leden zijn diegenen die op de Algemene Vergadering effectief stemrecht hebben en wiens rechten en plichten uitdrukkelijk door de wet en de statuten worden geregeld.
 
Het lidgeld van een effectief lid wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld, zonder evenwel meer dan honderd euro per jaar te mogen bedragen.
 
Artikel 5.3 –Toegetreden leden
 
De toegetreden leden zijn enkel aangesloten of ‘toegetreden’ om te genieten van de activiteiten die door de vzw worden ingericht.
 
Zij hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en hun rechten en plichten worden geregeld via een huishoudelijk reglement, opgesteld en aangepast door de Raad van Bestuur. Dit reglement dient steeds ter beschikking te zijn van alle leden.
 
Het lidgeld van een toegetreden lid wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld, zonder evenwel meer dan het lidgeld van een effectief lid te mogen bedragen.
 
Artikel 5.4 – Aanneming
 
Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die de doelstellingen van de vereniging onderschrijft kan effectief lid worden van de vereniging op eenvoudig verzoek aan de Raad van Bestuur, of, bij ontstentenis, aan de Algemene Vergadering.
 
Artikel 5.5 – Vrijwillig ontslag
 
De leden kunnen vrij ontslag nemen door een schrijven per post of e-mail te richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
 
Leden die gedurende twee opeenvolgende jaren, zonder geldige reden, niet deelgenomen hebben aan de werking van het Centrum, worden automatisch als ontslagnemend beschouwd.
 
Artikel 5.6 – Uitsluiting
 
De uitsluiting van een lid behoort tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering die hierover beslist bij een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 
Artikel 5.7 – Verplichtingen en aanspraken
 
In geen enkel geval gaan de leden persoonlijke verplichtingen aan, inzake verbintenissen die de vereniging aangaat.
 
Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.
 
Artikel 6 – Algemene Vergadering
 
Artikel 6.1 – Samenstelling
 
Elk effectief lid van de vereniging maakt deel uit van de Algemene Vergadering.
 
Artikel 6.2 – Bijeenroeping
 
Er wordt minstens één keer per jaar een Algemene Vergadering gehouden en dit midden februari.
 
Algemene Vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op beslissing van de Raad van Bestuur.
 
Daarnaast moet een Algemene Vergadering gehouden worden telkens wanneer één vijfde van de effectieve leden hierom verzoekt door een schrijven per post of e-mail te richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, met vermelding van de specifieke te behandelen agendapunten. Elk voorstel dat ondertekend is door ten minste één twintigste van de effectieve leden wordt vermeld op de agenda.
 
De oproeping tot de Algemene Vergadering gebeurt ten minste acht dagen op voorhand door een schrijven per post te richten aan elk effectief lid van de vereniging met vermelding van plaats, datum, uur en agenda van de Algemene Vergadering, en eventueel met de vermelding dat de gesprekken zullen verlopen via een telefonische of elektronische conferentie.
 
Artikel 6.3 – Bevoegdheden
 
De Algemene Vergadering mag over aangelegenheden die niet in de agenda voorkomen, geldig beraadslagen en stemmen wanneer alle effectieve leden die aanwezig zijn, hiermee akkoord gaan.
 
De rekeningen van de vereniging over het afgelopen boekjaar, evenals de begroting voor het lopende jaar, zijn ten minste acht dagen voor de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering op de maatschappelijke zetel van de vereniging beschikbaar.
 
Tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren:
- de kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissarissen, voor de handelingen verricht tijdens het afgelopen boekjaar;
- de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar;
- de goedkeuring van de begroting over het huidige boekjaar;
- de benoeming en afzetting van bestuurders en commissarissen en het bepalen van hun eventuele bezoldigingen;
- de wijziging van de statuten;
- de ontbinding van de vereniging;
- de uitsluiting van een lid;
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
- alle andere gevallen waarin deze of toekomstige statuten (zullen) voorzien.
 
Artikel 6.4 – Besluitvorming bij gewone meerderheid
 
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een der leden, daartoe aangeduid door de Vergadering. De vergadering benoemt eveneens een secretaris.
 
De notulen, met daarin de genomen beslissingen worden door de voorzitter en de secretaris van de vergadering ondertekend.
 
De aanwezigheidslijst, ondertekend door ieder aanwezig lid, wordt bij de notulen gevoegd. De notulen blijven ter beschikking van de leden en andere betrokkenen op de maatschappelijke zetel.
 
Wanneer de wet dit vereist, zullen de beslissingen van de Algemene Vergadering neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.
 
De Raad van Bestuur ziet erop toe dat dit gebeurt en informeert de Algemene Vergadering over deze verplichting.
 
Op de Algemene Vergadering heeft ieder lid één stem. Een lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid.
 
Tijdens de Algemene Vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve aangaande wijziging van de statuten of van het doel of aangaande ontbinding van de vereniging of in gevallen waarin deze – en eventueel toekomstige – statuten voorzien.
 
Met “gewone meerderheid” wordt bedoeld dat het aantal positieve stemmen groter moet zijn dan het aantal negatieve stemmen.
 
Artikel 6.5 – Besluitvorming bij bijzondere meerderheid
 
Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten:
- wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproepingsbrief;
- en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 
Wanneer de wijziging echter betrekking heeft op:
- het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht;
- of op de ontbinding van de vereniging;
kan zij alleen worden aangenomen met vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 
Indien op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen.
 
De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
 
Deze tweede vergadering kan dan geldig beraadslagen en de wijzigingen aannemen met de twee derde of vier vijfde meerderheden, zoals hierboven bedoeld, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 
Artikel 6.6 – Vormvereisten bij stemming
 
De stemming gebeurt schriftelijk. Twee leden tellen de stemmen. De stembiljetten zijn nooit anoniem en worden in de notulen van de vergadering opgenomen.
 
Artikel 7 – Raad van Bestuur
 
Artikel 7.1 – Samenstelling
 
Het bestuur van de vereniging wordt waargenomen door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit ten minste drie bestuurders. Als de vereniging slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit twee personen.
 
Het aantal bestuurders moet echter altijd lager zijn dan het aantal effectieve leden van de vereniging.
 
Een bestuurder kan effectief lid van de vereniging zijn. Dit is echter geen vereiste.
 
Indien de bestuurder effectief lid is, heeft hij ook stemrecht op de Algemene Vergadering.
 
Artikel 7.2 – Benoeming
 
De bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 
Het mandaat van de bestuurders duurt zes jaar, maar een bestuurder die ter vervanging van een ander werd verkozen, beëindigt het mandaat van deze laatste.
 
Een bestuurder wiens mandaat van zes jaar ten einde loopt, is altijd opnieuw verkiesbaar.
 
Artikel 7.3 – Bezoldiging
 
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij anders beslist door de Algemene Vergadering met een akkoord van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 
Artikel 7.4 – Vrijwillig ontslag
 
Een bestuurder die zijn ontslag indient, moet dit per brief doen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, die voor ontvangst tekent.
 
Een bestuurder die zijn ontslag bij de voorzitter heeft ingediend of waarvan het mandaat afloopt, blijft in functie totdat de Algemene Vergadering in zijn vervanging heeft voorzien of zijn mandaat heeft beëindigd.
 
Bestuurders die gedurende één jaar, zonder geldige reden, niet deelgenomen hebben aan de werking van de Raad van Bestuur, worden automatisch als ontslagnemend beschouwd.
 
Artikel 7.5 – Afzetting
 
Over de afzetting van een bestuurder kan alleen beslist worden door de Algemene Vergadering met dezelfde meerderheid als voorzien voor zijn benoeming. De betrokken bestuurder heeft het recht om gehoord te worden door de Algemene Vergadering.
 
Indien de bestuurder effectief lid is, heeft hij ook stemrecht op de Algemene Vergadering die handelt over zijn eigen afzetting.
 
Artikel 7.6 – Bijeenroeping
 
De Raad vergadert na te zijn samengeroepen door ten minste één van haar leden via een schrijven per post of e-mail, met opgave van plaats, datum, uur en agenda van de bijeenkomst - of met de vermelding dat de gesprekken zullen verlopen via een telefonische of elektronische conferentie.
 
Artikel 7.7 – Bevoegdheden
 
De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de Algemene Vergadering, worden toegekend aan de Raad van Bestuur.
 
De Raad van Bestuur verdeelt haar bevoegdheden naar eigen inzicht onder haar leden. Hij duidt ten minste een voorzitter en een secretaris aan.
 
Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd wordt, de handtekening van één bestuurder, tenzij voor verbintenissen hoger dan duizend euro: hiervoor zijn de handtekeningen van twee bestuurders vereist.
 
Om gelden van de financiële rekeningen over te schrijven, zijn twee handtekeningen vereist vanaf een bedrag van duizend euro.
 
De Raad van Bestuur onderhoudt contacten met andere Boeddhistische organisaties in binnen- en buitenland en informeert de leden hierover op informele wijze.
 
De Raad van Bestuur ziet erop toe dat de verplichtingen tegenover leveranciers, dienstverleners en de Belgische overheid tijdig worden nageleefd. Ze stelt hierover een draaiboek op, dat door alle effectieve leden kan geraadpleegd worden op de zetel van de vereniging, en dit onmiddellijk na eenvoudig verzoek.
 
De Raad van Bestuur beheert het vermogen van de vereniging als een goed huisvader. De Raad van Bestuur communiceert hierover met haar effectieve leden, op informele wijze. Alle handelingen en communicaties met betrekking tot dit beheer worden na eenvoudig verzoek onmiddellijk aan de effectieve leden ter inzage voorgelegd.
 
Wanneer de situatie dit vereist, informeert de Raad van Bestuur via de Algemene Vergadering.
 
Bovenstaande opsomming is niet beperkend. We verwijzen hiervoor naar de eerste alinea van dit artikel.
 
De Raad van Bestuur is gemachtigd om zijn bevoegdheden over te dragen aan één van zijn leden. Indien dit lid op zijn beurt zijn bevoegdheid doorgeeft aan een derde, moet de Raad van Bestuur dit goedkeuren.
 
De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.
 
De bestuurders zijn aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat tegenover de Algemene Vergadering.
 
Artikel 7.8 – Besluitvorming
 
De raad kan slechts geldig beraadslagen als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurder kan zich enkel door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één volmacht uitoefenen.
 
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. In het geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De notulen van de vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en worden op de maatschappelijke zetel ter beschikking gehouden van alle leden.
 
De Raad van Bestuur oefent haar bevoegdheden uit als een college.
 
Artikel 8 – Dagelijks Bestuur
 
Artikel 8.1 – Samenstelling
 
De Raad van Bestuur heeft de mogelijkheid om, na goedkeuring door de Algemene Vergadering, bevoegdheden van dagelijks bestuur te delegeren aan één of meerdere leden van de Raad van Bestuur, aan één of meerdere effectieve leden, of aan derden.
 
Artikel 8.2 – Benoeming
 
De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid over het al dan niet installeren van een Dagelijks Bestuur, het aantal mandaten en de toewijzing ervan, en de besluitvorming bij het Dagelijks Bestuur.
 
 
Artikel 8.3 – Vrijwillig ontslag
 
Een dagelijks bestuurder die zijn ontslag indient, moet dit per brief doen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, die voor ontvangst tekent.
 
De voorzitter van de Raad van Bestuur neemt vanaf dat moment onmiddellijk de functies van de ontslag nemende dagelijks bestuurder waar, tot de Algemene Vergadering een andere beslissing genomen heeft.
 
Artikel 8.4 – Afzetting
 
Over de afzetting van een dagelijks bestuurder kan alleen beslist worden door de Algemene Vergadering met gewone meerderheid. De betrokken bestuurder heeft het recht om gehoord te worden door de Algemene Vergadering.
 
Indien de dagelijks bestuurder effectief lid is, heeft hij ook stemrecht op de Algemene Vergadering die handelt over zijn eigen afzetting.
 
Artikel 8.5 – Bevoegdheden
 
Het dagelijks bestuur kan optreden
binnen volgende grenzen:
- dagelijkse handelingen die nodig genomen moeten worden om de dagelijkse werking van de vereniging te verzekeren;
- niet-dagelijkse handelingen die echter kleine invloeden hebben op de werking van de vereniging;
- beslissingen die niet behoren tot de vorige categorieën, maar die omwille van hun dringendheid niet kunnen wachten op een besluit van de raad van bestuur. 
 
Artikel 9 – Persoonlijke aansprakelijkheid
 
Alle akten, publicaties en andere documenten vermelden de benaming “Centrum voor Shin-Boeddhisme”, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “vzw” en het adres van de zetel.
 
Als deze vermeldingen ontbreken, kan ieder die in dergelijk document tussenbeide komt, persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor alle of een deel van de verbintenissen, die erin door de vereniging worden aangegaan.
 
Artikel 10 – Ontbinding
 
Bij ontbinding van de vzw Centrum voor Shin-Boeddhisme door de Algemene Vergadering, gebeurt de vereffening door één of meer vereffenaars.
 
Zij vervullen hun opdracht hetzij volgens een besluit van de Algemene Vergadering, hetzij volgens een rechterlijke beslissing die door enige belanghebbende of door het openbaar ministerie kan worden gevorderd.
 
Vermits de volledige tempelinrichting door IABC (International Association of Buddhist Culture, Kyoto, Japan) aan de vzw in bruikleen is gegeven bij haar oprichting in 1983, ten einde ten dienste te staan van de Boeddhistische tempel Jikoji (Tempel van het Licht van Mededogen), wordt deze tempelinrichting bij vereffening opnieuw ter beschikking gesteld van IABC. Het overige actief wordt, na de vereffening, overgemaakt aan de vzw Artsen Zonder Grenzen of, bij ontstentenis, aan een vergelijkbare humanitaire organisatie.
 
 
Artikel 11 – Diverse bepalingen
 
Voor alles wat niet bepaald is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke en reglementaire beschikkingen die van toepassing zijn op het moment dat de niet voorziene situatie zich voordoet.
 
 
Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering te Berchem op 14/02/2010
 
Getekend door de leden van de Raad van Bestuur: Alfons Martens, Luc Van de Wal, Brecht Van Deuren
 
 
 
[gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26/03/2010]


          home